Informacje dotyczące udzielania pomocy materialnej

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin

 

Rozdział 1

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Regulamin określa zasady, formy i tryb udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta Lublin, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

 

§ 2. Pomoc materialna jest udzielana w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji
i wyrównywania szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży.

 

§ 3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, wychowankom
i słuchaczom, szkół wymienionych w art. 90b ust. 3 i ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (j. t. z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm).

 

§ 4. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1)   stypendium szkolne,

2)   zasiłek szkolny.

 

Rozdział 2

 

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

 

            § 5. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie, a w szczególności, gdy w rodzinie występują okoliczności związane z bezrobociem, niepełnosprawnością, ciężką lub długotrwałą chorobą, wielodzietnością, brakiem umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmem lub narkomanią, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,
z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Miesięczna wysokość dochodów na osobę w rodzinie ucznia uprawnionego do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

3. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.), a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa wyżej.

4. Wnioskodawca określa we wniosku okoliczności, o których mowa w ust. 1.

 

            § 6. 1. Wysokość stypendium szkolnego oblicza się w oparciu o kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

2. W zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz od występujących w rodzinie ucznia okoliczności, wymienionych w § 5 ust. 1, ustala się wysokość stypendium szkolnego:

1)   przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 100 zł netto – do 200 % kwoty, o której mowa w ust. 1;

2)   przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia od 101 do 200 zł netto –
do 187,5 % kwoty, o której mowa w ust. 1;

3)   przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia od 201 zł netto do wysokości kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) – od 80 % do 175 % kwoty, o której mowa w ust. 1.

 

Rozdział 3

 

Formy udzielania stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów.

 

            § 7. 1. Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi szkoły, o której mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zamieszkałemu na terenie miasta Lublina, w formie:

1)   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności w zajęciach rozwijających uzdolnienia artystyczne i sportowe uczniów; zajęciach nauki języków obcych oraz innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak: wyjścia/wyjazdy do teatru, na wycieczki szkolne i inne;

2)   pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym przede wszystkim na zakup: podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, przyborów i pomocy szkolnych, plecaków, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę.

2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych
z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za bursę lub internat i kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do szkoły.

3. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli w wyniku analizy dokumentów i opinii załączonych do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego zostanie stwierdzony fakt, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest możliwe lub nie jest celowe.

4. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

5. W przypadku ustalenia formy udzielania stypendium wymienionej w ust. 1 i 2 stypendium będzie przekazywane, z zastrzeżeniem ust. 6:

1)   bezpośrednio na rachunek bankowy podmiotu realizującego zajęcia;

2)   jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów poniesionych i udokumentowanych przez wnioskodawcę na podstawie przedłożonych oryginałów rachunków i faktur wystawionych w okresie, na który przyznano stypendium;

3)   przez zakup i przekazanie uczniom pomocy szkolnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

6. Przy przekazywaniu i rozliczaniu stypendium szkolnego § 19 stosuje się odpowiednio.

 

Rozdział 4

 

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

 

            § 8. Stypendium szkolne przyznaje Prezydent Miasta Lublin w drodze decyzji administracyjnej.

 

            § 9. 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:

1)   rodziców, prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń;

2)   dyrektora szkoły wymienionej w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, do której uczęszcza uczeń.

2. Stypendium szkolne może być przyznane z urzędu.

 

 

            § 10. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

1)   złożenie wniosku o przyznanie stypendium wraz ze stosownymi zaświadczeniami o wysokości dochodów, a w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej;

2)   załączenie wyciągu z dowodu osobistego rodzica, prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia, potwierdzającego miejsce zamieszkania ucznia.

 

            § 11. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

2. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony
po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku uczniów zamieszkałych w Lublinie i uczęszczających do szkół usytuowanych

w granicach administracyjnych miasta Lublin, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składany jest w szkole, do której uczęszcza uczeń.

4. Dyrektor szkoły, o której mowa w ust. 3, opiniuje wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, sprawdza go pod względem formalnym i niezwłocznie przekazuje do Wydziału Oświaty
i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.

5. W przypadku uczniów zamieszkałych w Lublinie, a uczęszczających do szkół w innych miejscowościach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z opinią dyrektora, składany jest bezpośrednio w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.

 

            § 12. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września
do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

2. Stypendium szkolne wypłacane jest w ratach miesięcznych, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga stypendium może być realizowane jednorazowo lub w innych okresach niż wymienione w ust. 2.

4. W decyzji administracyjnej o przyznaniu stypendium określa się okresy wypłat, o których mowa
w ust. 2 oraz termin rozliczenia przyznanej pomocy.

 

Rozdział 5

 

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

 

            § 13. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi szkoły, o której mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zamieszkałemu na terenie miasta Lublin, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (śmierci rodziców lub prawnych opiekunów, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby ucznia, innych szczególnych zdarzeń losowych).

2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

4. Przy ustaleniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę sytuację materialną ucznia i ocenę skutków zdarzenia losowego.

 

            § 14. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące
od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

            § 15. Zasiłek szkolny przyznaje Prezydent Miasta Lublin w drodze decyzji administracyjnej,
§ 12 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

 

            § 16. 1. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek:

1)   rodziców, prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń;

2)   dyrektora szkoły wymienionej w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, do której uczęszcza uczeń.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany z urzędu.

 

            § 17. Warunkiem ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego jest:

1)   złożenie wniosku o przyznanie zasiłku wraz ze stosownymi zaświadczeniami o wysokości dochodów, a w przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej;

2)   złożenie zaświadczenia potwierdzającego wystąpienie zdarzenia losowego;

3)   załączenie wyciągu z dowodu osobistego rodzica, prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia, potwierdzającego miejsce zamieszkania ucznia.

 

            § 18. 1. W przypadku uczniów zamieszkałych w Lublinie i uczęszczających do szkół usytuowanych w granicach administracyjnych miasta Lublin, wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składany jest w szkole, do której uczęszcza uczeń.

2. Dyrektor szkoły, o której mowa w ust. 1, opiniuje wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego, sprawdza go pod względem formalnym i niezwłocznie przekazuje do Wydziału Oświaty
i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.

3. W przypadku uczniów zamieszkałych w Lublinie, a uczęszczających do szkół w innych miejscowościach, wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z opinią dyrektora, składany jest bezpośrednio w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.

 

Rozdział 6

 

Postanowienia końcowe

 

            § 19. 1. Dla uczniów pobierających naukę w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Lublin wypłaty i rozliczenia przyznanych świadczeń pomocy materialnej dokonuje szkoła, do której uczęszcza uczeń. Dyrektor szkoły jest zobowiązany przedkładać do Wydziału Oświaty
i Wychowania Urzędu Miasta Lublin rachunki i inne dokumenty potwierdzające rozliczenie przekazanych środków.

2. W przypadku, gdy świadczenie pomocy materialnej przyznane zostało w formach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i § 13 ust. 2 niniejszego regulaminu, jego realizacja następuje na podstawie sprawdzonych, opisanych i zatwierdzonych przez dyrektora szkoły rachunków lub faktur, potwierdzających poniesienie wydatków zgodnie z decyzjami administracyjnymi, o których mowa
w § 8 i § 15.

3. Dla uczniów, którzy uczęszczają do szkół nie wymienionych w ust. 1, wypłaty i rozliczenia przyznanych świadczeń pomocy materialnej dokonuje Urząd Miasta Lublin, ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

            § 20. 1. Wstrzymuje się przyznaną pomoc materialną, jeżeli:

1)   uczeń przerwał naukę lub został skreślony z listy uczniów szkoły,

2)   ustały przyczyny uzasadniające przyznanie świadczenia.

2. W przypadku ustania przyczyn uzasadniających przyznanie pomocy materialnej rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń, obowiązani są zawiadomić w ciągu 7 dni organ wydający decyzję.

3. Zapis ust. 2 stosuje się także do dyrektora szkoły, gdy poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania świadczeń pomocy materialnej.

4. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

            § 21. Postępowanie w sprawie przyznania pomocy materialnej z urzędu uwarunkowane jest uzyskaniem zgody strony w formie pisemnego oświadczenia woli na zastosowanie danej formy pomocy, o której mowa w niniejszym regulaminie.

 

            § 22. Wzór wniosku, o którym mowa w § 10 pkt 1 oraz w § 17 pkt 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Informacje dla osób ubiegających się o stypendium szkolne (szkoły prowadzone przez m. Lublin)

 1. Stypendia szkolne pochodzą z budżetu Państwa Polskiego (nie są to stypendia unijne).
 2. Stypendium szkolne może być przeznaczone wyłącznie na cele edukacyjne.
 3. Stypendium jest udzielane z reguły w formie niepieniężnej, to znaczy jako:
 • refundacja kosztów na cele edukacyjne na podstawie faktur lub rachunków,
 • pokrycie kosztów udziału w nadobowiązkowych zajęciach edukacyjnych,
 • pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza Lublinem.

Istnieje możliwość przyznania stypendium w kilku formach jednocześnie

 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom szkół, wychowankom ośrodków oraz słuchaczom kolegiów
  do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 456 zł netto;

w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: wielodzietność, bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 1. Chcąc uzyskać stypendium, należy wypełnić wniosek. Wniosek wypełnia i podpisuje (jest wnioskodawcą):
 • rodzic – w wypadku ucznia niepełnoletniego;
 • uczeń – jeśli ukończył 18 lat do dnia 31 lipca 2013 r.
 1. Wszystkie rubryki koloru białego należy czytelnie wypełnić. Jeśli niektóre z nich nie dotyczą wnioskodawcy należy wpisać
  „nie dotyczy”. Nie należy wypełniać rubryk koloru szarego.
 2. Do wniosku należy dołączyć kopię dowodu osobistego z danymi osobowymi oraz danymi potwierdzającymi miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Dotyczy to także, bez żadnych wyjątków, pełnoletnich uczniów, którzy są wnioskodawcami.
 3. Wpisując liczbę osób w rodzinie należy uwzględnić wszystkie osoby wspólnie gospodarujące i zamieszkujące.
  1. Każde oświadczenie załączone do wniosku powinno zawierać klauzulę „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
  2. Dokumentując dochód rodziny, należy załączyć do wniosku jedno z poniżej wymienionych zaświadczeń (oświadczeń) dotyczących każdego pełnoletniego członka rodziny:
 • zaświadczenie (oświadczenie o wysokości dochodu ze wskazaniem kwot brutto, netto oraz pozostałych składników wynagrodzenia) o uzyskanym dochodzie w miesiącu sierpniu, (jeśli nastąpiła utrata dochodu wówczas w miesiącu wrześniu) przy wynagrodzeniu według załączonego wzoru, przy rentach/emeryturach oraz innych świadczeniach decyzje o przyznaniu oraz potwierdzenie wypłaty za miesiąc sierpień;
 • aktualne zaświadczenie (oświadczenie) o posiadanym gospodarstwie rolnym (z podaniem ilości hektarów przeliczeniowych gruntu);
 • informację o statusie osoby bezrobotnej oraz zaświadczenie lub oświadczenie o pobieraniu zasiłku z tytułu pozostawania bez pracy (w przypadku pobierania) w miesiącu sierpniu;
 • informację o pobieraniu nauki w systemie dziennym.
 1. Poza powyżej wymienionymi dokumentami, każdy wnioskodawca powinien dołączyć:

▪      zaświadczenie lub oświadczenie według załączonego wzoru o wysokości pobieranych świadczeń socjalnych, w skład których wchodzą świadczenia rodzinne, opiekuńcze i alimentacyjne (MOPR, ul. Zemborzycka)
oraz świadczeń z pomocy społecznej (Filie MOPR);

 • decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego lub oświadczenie o jego niepobieraniu (prawdziwość oświadczeń
  będzie weryfikowana w Wydziale Spraw Mieszkaniowych).
 1. Do wniosku, zgodnie z uzyskiwanym dochodem, należy dołączyć także:
 • potwierdzenie wysokości otrzymanych alimentów za miesiąc sierpień;
 • zaświadczenie (oświadczenie) o otrzymywanych stypendiach (nie dotyczy stypendiów szkolnych);
 • oświadczenia członków rodziny o dochodzie uzyskiwanym z pracy dorywczej;
 • oświadczenie o pomocy pieniężnej uzyskiwanej od szerzej rozumianej rodziny i innych osób;
 • dokumenty dotyczące innych dochodów.

13. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą   wnioskodawca powinien dołączyć:

 •  informację o rodzaju prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym – oświadczenie o dochodzie z miesiąca sierpnia.
 • w innym przypadku:

ü  zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego w oparciu o wielkości wykazane w deklaracji podatkowej za rok 2012, z rozbiciem na źródła uzyskanego dochodu lub oświadczenie w oparciu o wielkości wykazane
w deklaracji podatkowej za rok 2012 ze wskazaniem przychodu, dochodu, podatku należnego, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie społeczne;

ü  jeżeli wnioskodawca nie prowadził działalności w 2012 roku, a rozpoczął działalność w 2013 roku ‑ oświadczenie osoby prowadzącej działalność o dochodzie uzyskanym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

 1. Do dochodu nie wlicza się kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Wnioskodawcy, którzy płacą takie świadczenia, powinni dołączyć potwierdzenie o ich wysokości w miesiącu sierpniu.
 2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w szkole, do której uczęszcza uczeń, w nieprzekraczalnym terminie
  do  dnia 16 września br.

Zasady OKREŚLANIA dochodu na osobę w rodzinie

 

1. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

1)   miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

  2)   składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3)   kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

2. Od dochodu nie należy odliczać przymusowych potrąceń między innymi komorniczych.

3. Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze (np. zasiłku celowego przyznawanego przez pomoc społeczną).

4. Do dochodu nie wlicza się wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne refundowane przez Urząd Pracy.

5. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

1)   opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów. Dochód miesięczny ustala się, dzieląc kwotę dochodu
z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność,
a jeżeli nie prowadził działalności, a rozpoczął działalność w roku bieżącym, dochód ustala się w oparciu o oświadczenie tej osoby o uzyskanym dochodzie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

  2)   opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną przez wnioskodawcę w formie oświadczenia o wysokości dochodu w miesiącu sierpniu.

6. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia, zawierającego informację o wysokości:

1)   przychodu;

2)   kosztów uzyskania przychodu;

3)   różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

4)   dochodów z innych niż działalność gospodarcza źródeł

5)   odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;

6)   należnych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku;

7)   odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

7. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności
na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie oświadczenia osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

8. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł.

9. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

10. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia, dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na kolejne miesiące przez okres odpowiadający okresowi, za który uzyskano dochód.

11. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej.

Wzór wniosku
Wzór zaświadczenia o dochodzie
Oświadczenie świadczenia rodzinne i społeczne

Może Ci się również spodoba