„Wyprawka szkolna”

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół i placówek na terenie Miasta Lublin. Wnioski można składać do dnia 5 września 2013 r. włącznie.
Na podstawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje następującym uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę:
1. Uczniom klas I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 539 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych);
2. Uczniom klas II-III i V szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej);
3. Uczniom klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej);
4. Uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych:
a) słabowidzącym,
b) niesłyszącym,
c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
e) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym do wszystkich klas wymienionych szkół;
5. Uczniom szkół specjalnych przysposabiających do pracy z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
6. Uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego tj. 456 zł netto na osobę w rodzinie lub 539 zł netto na osobę w rodzinie ucznia klasy I szkoły podstawowej, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (pochodzących z rodzin, wymagających wsparcia ze względu m.in. na ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, długotrwałą lub ciężką chorobę, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomanię, zdarzenie losowe) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń;
7. Uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oprócz dofinansowania zakupu podręczników, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów dydaktycznych, za pomocą których nauczyciel może realizować podstawę programową, w szczególności zakup książek pomocniczych, kart pracy, ćwiczeń rewalidacyjnych oraz opracowań wykorzystywanych w edukacji przedszkolnej.
Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić:
• kl. I – III szkoły podstawowej – do kwoty 225 zł;
• kl. V szkoły podstawowej – do kwoty 325 zł;
• kl. II zasadniczej szkoły zawodowej – do kwoty 390 zł;
• kl. II szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) – do kwoty 445 zł;
• w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum.
Zasady udzielania pomocy:
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników realizowana będzie na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014 (dotyczy to zarówno szkół prowadzonych przez Miasto Lublin, jak również szkół prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jst.).

Termin składania wniosków ustalony został zarządzeniem nr 78/7/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 lipca 2013 roku– obowiązuje od dnia wejścia w życie zarządzenia do dnia 5 września 2013 roku.

Do wniosku należy dołączyć:
Zaświadczenie o wysokości dochodów; w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów;
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego;
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego – można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia z niepełnosprawnością do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.
Akty prawne dotyczące Programu dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej:
1. Uchwała nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”;
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. 2013 r., poz. 818).

Wyprawka szkolna men.gov.pl

Zarzadzenie Prezydenta termin

Rozporzadzenie 12.07.2013

Uchwala 12.07.2013

Może Ci się również spodoba