I Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o ks. Stanisławie Konarskim

„(…) celem wszystkich szkół jest (…) nie tylko rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, lecz przede wszystkim uszlachetnienie serc i dusz (…)”.

ks. St. Konarski

Społeczność Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie

ogłasza

I Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o ks. Stanisławie Konarskim
„Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny”

pod patronatem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika
oraz Pana Krzysztofa Babisza Lubelskiego Kuratora Oświaty

kierowany do uczniów gimnazjów

Cele konkursu:

  • upowszechnianie wiedzy o dokonaniach księdza Stanisława Konarskiego, doniosłej postaci w dziejach narodu polskiego,
  • rozpropagowanie wartości głoszonych przez wybitnego Polaka i odniesienie ich do czasów współczesnych,
  • doskonalenie umiejętności  sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem polskim.

Uczestnicy:

  • konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów.

UCZNIOWIE PRZYGOTOWUJĄ PRACE INDYWIDUALNIE

Szkoła może przesłać dowolną ilość prac z  każdej kategorii.

Konkurs literacki

Warunkiem udziału w konkursie jest zredagowanie przez ucznia pracy pisemnej (forma dowolna) na jeden z trzech podanych niżej tematów:.

  1. Na czym polegała reforma szkolnictwa opracowana przez księdza Stanisława Konarskiego?
  2. Dlaczego ksiądz Stanisław Konarski został zaliczony do grona najbardziej zasłużonych postaci w dziejach narodu polskiego?
  3. Jakie działania sprzyjające patriotycznemu wychowaniu młodzieży polskiej propagował ksiądz Stanisław Konarski?

Kryteria oceny prac literackich:

–       trafne opracowanie wybranego tematu,

–       wskazanie związku idei oraz reform księdza Stanisława Konarskiego ze współczesnymi problemami dotyczącymi oświaty i doskonalenia wewnętrznego człowieka,

–        znajomość dokonań wybitnego pijara,

–       poprawność językowa, interpunkcyjna, ortograficzna wypowiedzi.

Konkurs na prezentację multimedialną

Prezentacja multimedialna w programie PowerPoint. Uczeń podaje bibliografię wykorzystanych źródeł, w tym adresy stron internetowych. Ocenie podlega merytoryczna zawartość prezentacji, estetyka, czytelność slajdów, dostosowanie animacji i dźwięku do charakteru prezentacji; oryginalność i pomysłowość w ujęciu tematu.

Zagadnienia ujęte w prezentacji:

–       specyfika szkolnictwa do momentu podjęcia działalności przez ks. Stanisława Konarskiego,

–       reforma szkolnictwa dokonana przez ks. Stanisława Konarskiego,

–       sylwetka ks. Stanisława Konarskiego – wielkiego wychowawcy narodu, reformatora
i  patrioty,

–       szkoła przyszłości realizująca idee ks. Stanisława Konarskiego.

Kryteria oceny prezentacji multimedialnej:

–          samodzielność przygotowania prezentacji multimedialnej,

–          25-35 slajdów,

–          estetyka i przejrzystość całości,

–          czytelne wyeksponowanie informacji,

–          animacja i dźwięk zgodny z charakterem prezentacji,

–          merytoryczna zawartość pracy, oryginalność i pomysłowość ujęcia tematu,

–          podanie bibliografii wykorzystanych źródeł; w tym adresów stron internetowych.

Warunki uczestnictwa

Do pracy każdego z uczestników musi zostać dołączone oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych według zamieszczonego wzoru.

Prace winny być dostarczone w formie papierowej (praca literacka) i na nośniku CD (prezentacja multimedia); należy je dostarczyć do  31 grudnia 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie

ul. Kunickiego 116, 20-436 Lublin

 z dopiskiem „KONKURS”.

Podsumowanie konkursu odbędzie się w kwietniu 2014 r., w Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie. O terminie uroczystości Laureaci i przygotowujący ich Nauczyciele zostaną powiadomieni drogą e-mailową.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Karta zgłoszenia
oswiadczenie

Może Ci się również spodoba