II Parafialny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

Regulamin


I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem Konkursu jest rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych wśród dzieci oraz kształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej obrzędami okresu Bożego Narodzenia.

2. Organizatorem konkursu jest parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie , Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie, Gimnazjum nr 1 w Lublinie oraz Ośrodek nr 1 „Teatr”.

II. ZASADY KONKURSU

1. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych nr 2 i nr 40, Gimnazjum  nr 1, Liceum nr VI, placówek wsparcia dziennego, studentów Ośrodka nr 1 „Teatr” oraz osób dorosłych.

2. Każdy uczestnik konkursu może przedstawić tylko jedną pracę.

3.Zgłoszenia prac dokonuje osoba dorosła, rodzic, opiekun czy wychowawca ucznia na podstawie formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Szopka może być wykonana z dowolnego materiału oraz dowolną techniką plastyczną. Nie narzuca się minimalnych czy maksymalnych wymiarów szopki.

5. Konstrukcja szopki powinna być stabilna oraz umożliwiać jej właściwą ekspozycję. Wszelkie elementy powinny być właściwie przymocowane.

6. Pracę należy wykonać samodzielnie, dozwolone są zespoły dwuosobowe.

7. Każda praca powinna być opisana wg podanego wzoru. Opis szopki należy umieścić w kopercie i dobrze przymocować do wykonanej pracy.

III. PRZEBIEG KONKURSU

  1. Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym będą przyjmowane w dniach                  12.12 -18.12.2013r. w godz. 15.00 – 19.00 w świetlicy przy ul. Kunickiego 128

(dom parafialny)

  1. Prace zakwalifikowane do konkursu zostaną wystawione w kościele                      p.w. Najświętszego Serca Jezusowego.
  2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w czterech kategoriach:

-dzieci klas I-III,

-dzieci klas IV-VI,

-młodzież gimnazjalna i szkół średnich,

-dorośli.

  1. Koszty prac i ich dostarczenia pokrywają uczestnicy konkursu.
  2. Ogłoszenie wyników nastąpi w niedzielę 22.12.2013r.
  3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone tego dnia podczas Mszy św. o godz. 11.30.     w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego.
  4. Wręczenie nagród odbędzie się podczas kawiarenki organizowanej przez Ośrodek nr 1 „Teatr” w dn. 22.12.2013r.

IV. NAGRODY

1.         Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatorów.

2.         Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:

– ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu,

– opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych),

– motywy regionalne i historyczne,

– wkład pracy,

– estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji,

– walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).

3.         Komisja konkursowa oceni szopki w czterech kategoriach wiekowych. W każdej               z nich zostaną nagrodzeni trzej wykonawcy najpiękniejszych szopek.

4.         Organizatorzy zastrzegają sobie  prawo do innego podziału nagród, w tym do nie przyznawania nagród w danej kategorii lub przyznania nagród/wyróżnień dodatkowych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac nie spełniających wymogów niniejszego regulaminu.
  2. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego lub w zespole dwuosobowym.
  3. W sprawach konkursu można dzwonić na numer 506 238 777 p. Karolina Bloch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Formularz zgloszeniowy

 

Może Ci się również spodoba