Ogłoszenie – nabór na stanowisko animatora boisk wielofunkcyjnych

Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko animatora boisk wielofunkcyjnych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko Orlik”
przy Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie.

I. Warunki pracy:

1. Praca w terminie:

pomiędzy 1 czerwca a 30 listopada 2015 roku.

2. Praca w godzinach otwarcia Orlika:

od 16.00 do 21.00 w dni robocze w roku szkolnym,

od 10.00 do 21.00 w soboty,

od 12.00 do 21.00 w niedziele i święta

od 11.00 do 21.00 w dni robocze w wakacje.

3. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

4. Minimalna miesięczna liczba godzin: zatrudnia się animatora realizującego min. 80 godzin w miesiącu.

II Wymagane kwalifikacje:

Wykształcenie pedagogiczne lub posiadanie stopnia trenera lub instruktora sportu.

III. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 1. Obywatelstwo polskie.

 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania w pełni z praw publicznych i niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

 3. Wykształcenie wyższe.

 4. Brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

IV. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla różnych grup społecznych
  w godzinach otwarcia Orlika, zgodnie z harmonogramem ujętym w dzienniku zajęć.

 2. Organizowanie i prowadzenie zajęć oraz imprez sportowych (co najmniej raz w tygodniu) dla różnych grup społecznych (w tym dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, dorosłych, seniorów oraz dla rodzin).

 3. Prowadzenie elektronicznego dziennika zajęć.

 4. Umieszczanie aktualnego harmonogramu zajęć na tablicy ogłoszeń umiejscowionej w widocznym miejscu na Orliku, na stronie internetowej Szkoły oraz na portalu wskazanym przez Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin.

 5. Prowadzenie ewidencji użytkowników obiektu.

 6. Zarejestrowanie profilu animatora na portalu internetowym www.naszorlik.pl oraz bieżące zamieszczanie w nim informacji dotyczących funkcjonowania obiektu np. organizowanych imprez, zajęć.

 7. Nadzór nad mieniem szkoły i zgłaszanie wszystkich usterek i zniszczeń do dyrektora szkoły.

 8. Szczegółowy zakres obowiązków animatora zostanie określony przez administratora obiektu.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Podpisany życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb przeprowadzenia naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)”.

 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.

 3. Pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 4. Program działań sportowo-rekreacyjnych adresowanych do różnych grup społecznych, które kandydat zamierza realizować będąc animatorem.

VI. Procedura konkursowa:

Postępowanie konkursowe składa się z dwóch etapów:

1) analizy złożonej dokumentacji;

2) rozmowy kwalifikacyjnej.

Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowani kandydaci z największą liczbą punktów w liczbie ustalonej każdorazowo przez komisję konkursową, jednakże nie większej niż 8. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci są zawiadamiani telefonicznie, najpóźniej w dniu poprzedzającym rozmowę kwalifikacyjną.

VII. Składanie ofert

Wymagane dokumenty należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Gimnazjum nr 1 w Lublinie, ul. Kunickiego 116, 20-436 Lublin lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie formatu A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko animatora boiska Orlik” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.05.2015 r.

Aplikacje, które wpłyną do Gimnazjum nr 1 po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dyrektor

mgr Izabella Maciejewska

Lublin, dn. 19.05.2015 r.

Może Ci się również spodoba