INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko animatora boiska „Orlik” przy Gimnazjum nr 1 w Lublinie

Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Lublinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko w dniu 29.05.2015 r. został wybrany

Pan
Arkadiusz Górka
zamieszkały w Lublinie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 5 ofert. Jedna oferta odrzucona została ze względów formalnych. Spośród kandydatów prezentujących wysoki poziom merytoryczny, po podsumowaniu punktów przez Komisję Konkursową uzyskanych z kwestionariusza kandydata oraz przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, jednogłośnie wybrany został Pan Arkadiusz Górka, który uzyskał najwyższą ocenę.

Izabella Maciejewska
Dyrektor szkoły

Lublin, dnia 1.06.2015 r.

Może Ci się również spodoba