Ogólnopolski Konkurs „Ekologia w moim domu”

Honorowy patronat:

Lubelski Kurator Oświaty,

Wydział Chemii UMCS,

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin,

Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo-Wschodni,

Organizatorem IX edycji konkursu jest Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie.

Osobą koordynującą całość przedsięwzięcia jest Justyna Frąk – nauczycielka chemii, e- mail frjustyna@wp.pl

Konkurs dotyczy „zwyczajów proekologicznych panujących w domu ucznia” (autora pracy konkursowej).

CELE OGÓLNE

Rozwijanie zainteresowań wiedzą z zakresu przedmiotów przyrodniczych.

Kształtowanie świadomości i postaw proekologicznych.

Motywowanie uczniów do samodzielnej pracy poznawczej i twórczej.

Stwarzanie szans uczniom zainteresowanym ekologią na konfrontację z innymi.

Sprowokowanie do promocji ekologii we własnym otoczeniu.

Poznanie procesu ewolucji domowych zwyczajów ekologicznych.

Akcentowanie znaczenia odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Współpraca oraz wymiana doświadczeń nauczycieli z różnych regionów Polski.

 CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczeń podda analizie „zasady postępowania ekologicznego” we własnym domu/ sąsiedztwie (np. postępowanie z różnego rodzaju odpadami, zużycie energii, zanieczyszczenie i zużycie wody, emitowanie do atmosfery toksycznych substancji w wyniku ogrzewania mieszkań(domów)).

Uczeń dokona oceny skuteczności „domowych zwyczajów proekologicznych”.

Uczeń porówna różne modele „domowych zachowań proekologicznych”.

Uczeń uzupełni wiedzę o możliwościach ochrony środowiska we własnym domu lub sąsiedztwie.

Uczeń przyczyni się do modyfikacji niewłaściwych „zwyczajów” i postaw w domu lub sąsiedztwie.

ORGANIZACJA KONKURSU

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół podstawowych (klasy IV-VI).
 2. Uczniowie przygotowują prace indywidualnie w kategorii: praca plastyczna (plakat lub komiks), pisemna (opowiadanie, wiersz). W kategorii praca multimedialna (film, reportaż, fotoreportaż, prezentacja) dopuszcza się pracę w zespole dwuosobowym.
 3. Do konkursu szkoła może zgłosić maksymalnie 6 prac, po dwie w każdej kategorii.
 4. Prace, które nie spełnią wymogów formalnych zostaną odrzucone.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej.
 6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle zabezpieczonych prac.
 7. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do składania oryginalnych i samodzielnie wykonanych prac z poszanowaniem praw autorskich.
 8. Prawa autorskie do nadesłanych prac przechodzą na własność Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego i mogą być wykorzystywane w celach promocyjnych konkursu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
 10.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu, a o ewentualnych zmianach poinformuje wszystkich uczestników
 11.   Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 12. Wszelkie informacje o konkursie oraz komunikaty komisji będą dostępne na stronie internetowej Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie –www.sp1.lublin.eu
 13. Warunkiem otrzymania nagrody jest osobiste stawienie się na finał. W przypadku niestawienia się nagrody przechodzą na rzecz organizatora.
 14. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
 • złożenie deklaracji uczestnictwa w terminie do 5 grudnia 2015 r. na adres e-mail poczta@sp1.lublin.eu,
 • podpisanie oświadczenia, które stanowi załącznik nr 2 do regulaminu,
 • prace wraz z kartą zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu), należy przesłać do dnia 15 stycznia 2016 r. na adres:

Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie

ul. Kunickiego 116, 20 – 436 Lublin

z dopiskiem Ogólnopolski Konkurs „Ekologia w moim domu”

Niezależne jury wyłoni finalistów konkursu w dwóch kategoriach wiekowych (gimnazjum oraz szkoła podstawowa). Uroczysty finał konkursu odbędzie się w kwietniu 2015 roku w auli Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie.

   PRZEBIEG FINAŁU KONKURSU

 1. Uroczyste otwarcie.
 2. Prezentacja nagrodzonych prac.
 3. Zwycięzcy (autorzy najbardziej oryginalnych prac) w każdej z kategorii otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Załącznik nr 1 – Karta zgłoszeniowa

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Może Ci się również spodoba