Nabór na stanowisko specjalista ds. kadr

Nazwa:Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie ogłasza nabór na wolne stanowisko  pracy – specjalista ds. kadr

Data ogłoszenia: 2017-09-04

 1. Nazwa i adres jednostki:

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie

ul. Kunickiego 116

20-436 Lublin

2. Określenie stanowiska urzędniczego:

Specjalista ds. kadr

III Liczba lub wymiar etatu: połowa pełnego wymiaru czasu pracy

IV Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 1. Niezbędne:
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność,
 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość aktów prawnych obowiązujących w oświacie,
 • znajomość obsługi komputera (programy Word i Excel),
 • brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

 2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność,
 • odpowiedzialność,
 • dyspozycyjność i gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

Podstawowe zadania:

 • kompleksowe prowadzenie akt osobowych dla każdego pracownika,
 • materialna organizacja dokumentacji kadrowo-płacowej szkoły,
 • kierowanie ewidencją czasu pracy
 • odpowiedzialność za przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz szkoleniami pracowników,
 • obsługa i przekazywanie danych w programie SIO.

 VI Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
  i umiejętności (jeśli kandydat takie posiada),
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o braku ograniczeń w korzystaniu w pełni z praw publicznych,

Życiorys (CV) i list motywacyjny należy opatrzyć podpisem oraz klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm).

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublinie, ul. Kunickiego 116 lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie formatu A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na specjalistę ds. kadr” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2017 r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.g1.bip.lublin.eu) oraz na tablicy informacyjnej  w szkole.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej to 19 września 2017 r.

Ogłoszenie o naborze opublikowano w BIP oraz wywieszono na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 1

w Lublinie w dniu 4 września 2017 r.

 

 

                                                                                                    Dyrektor

                                                                                    mgr Iwona Pańpuch

Może Ci się również spodoba