Wszyscy Ludzie Rodzą się Wolni i Równi

W październiku i listopadzie 2017 roku uczniowie klasy VII a wezmą udział w projekcie „Wszyscy Ludzie Rodzą się Wolni i Równi” realizowanym przez Amnesty International ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

Jego głównym celem jest zbudowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie lokalnej społeczności w walce przeciwko dyskryminacji, nienawiści i przemocy.

Czym jest edukacja antydyskryminacyjna?

Głównym celem edukacji antydyskryminacyjnej jest przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedze­niami oraz wspieranie równości i różnorodności.

Amnesty International definiuje ją jako celowe i bezpośrednie działanie prowadzące do wzmacniania jednostek, grup oraz społeczności poprzez kształtowanie wiedzy, umiejętności oraz po­staw zgodnych z powszechnie uznanymi standarda­mi w zakresie praw człowieka. Przeciwdziałanie dyskryminacji jest wpisane w obronę praw człowieka i chronione we wszystkich podstawowych dokumentach międzynarodowych.

Według Amnesty International edukację praw czło­wieka należy rozumieć jako:

1.      edukację o prawach człowieka (dokumenty, zasa­dy, podstawowe standardy),

2.      edukację na rzecz praw człowieka (praktykowanie praw człowieka w codziennym życiu, upo­minanie się o prawa swoje i innych ludzi),

3.   edukację poprzez prawa człowieka (prowadzoną przy zastosowaniu metod włączających, opartych na szacunku oraz aktywnym uczestnictwie).

O zrealizowanych działaniach będziemy informować na bieżąco.

 

Iwona Jagła-Izdebska, wychowawca klasy VII a

Może Ci się również spodoba