Nazwa: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1w Lublinie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – specjalista ds. administrowania siecią

Data ogłoszenia: 2018 – 04 – 17

I. Nazwa i adres jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 1

ks. Stanisława Konarskiego

w Lublinie

Kunickiego 116

20-436 Lublin

 

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Specjalista ds. administrowania siecią

III. Liczba lub wymiar etatu: połowa pełnego wymiaru czasu pracy

IV. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania

 1. Niezbędne:
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność,
 • wykształcenie wyższe w zakresie informatyki oraz kwalifikacje do administrowania sieciami komputerowymi,
 • znajomość obsługi programów komputerowych wymaganych w pracy w szkole,
 • znajomość obsługi sieci komputerowej,
 • doświadczenie w pracy w szkole
 • brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

 

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 • umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność,
 • odpowiedzialność,
 • dyspozycyjność i gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • uczestnictwo w projektach szkoleniowych z zakresu technik informacyjnych (głównie projektu VULCAN).

 

V. Zakres zadań:

 • odpowiedzialność za całokształt prac związanych z prawidłowym funkcjonowaniem sieci komputerowej na terenie szkoły,
 • pomoc przy przenoszeniu i przekazywaniu danych w ramach szkolnych programów operacyjnych,
 • obsługa i przekazywanie danych w programie SIO.

 

VI. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
  i umiejętności (jeśli kandydat takie posiada),
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o braku ograniczeń w korzystaniu w pełni z praw publicznych,

 

Życiorys (CV) i list motywacyjny należy opatrzyć podpisem oraz klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm).

 

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie, ul. Kunickiego 116 lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie formatu A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: specjalista ds. administrowania siecią” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Szkoły Podstawowej nr 1 po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.sp1.bip.lublin.eu) oraz na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublinie.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej to 2 maja 2018 r.

Ogłoszenie o naborze opublikowano w BIP oraz wywieszono na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie w dniu 17 kwietnia 2018 r.

 

 

                                                                                                    Dyrektor

                                                                                        mgr Iwona Pańpuch

Może Ci się również spodoba