Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista ds. kadr

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego
w Lublinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. kadr

Data ogłoszenia: 2018-08-20

 1. Nazwa i adres jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 1
im. ks. Stanisława Konarskiego
w Lublinie           
ul. Kunickiego 116
20-436 Lublin

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:
  Specjalista ds. kadr
 • Liczba lub wymiar etatu: 0,75 wymiaru czasu pracy
 1. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
 2. Niezbędne:
 • wykształcenie wyższe – kierunek: ekonomia, administracja, zarządzanie, finanse
  i rachunkowość, prawo lub inne wyższe pod warunkiem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie: administracji, ekonomii, finansów i rachunkowości,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystana w pełni z praw
  publicznych,
 • brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • znajomość aktów prawnych obowiązujących w oświacie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość obsługi komputera (programy Word, Excel, OpenOffice, poczta elektroniczna, Internet).
 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 • znajomość ustawy Karta Nauczyciela,
 • znajomość ustawy Kodeks Pracy,
 • znajomość podstaw Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność,
 • odpowiedzialność,
 • dyspozycyjność i gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie umów o pracę,
 • sporządzanie świadectw pracy,
 • sporządzanie sprawozdań GUS,
 • kierowanie ewidencją czasu pracy,
 • odpowiedzialność za przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz szkoleniami pracowników,
 • przygotowanie wykazów do listy płac,
 • obsługa i przekazywanie danych w programie SIO.
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
  i umiejętności (jeśli kandydat takie posiada),
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o braku ograniczeń w korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • klauzula informacyjna dla kandydata,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna dla kandydata do pobrania na stronie internetowej Szkoły www.sp1.lublin.eu oraz w wersji papierowej w sekretariacie Szkoły.

 • Warunki pracy na stanowisku:
 • praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,
 • praca w budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Kunickiego 116,
 • praca w godzinach 8.30 – 14.30,
 • praca w zespole,
 • codzienny kontakt telefoniczny.
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W lipcu 2018 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublinie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi ok. 6%.

 1. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie, ul. Kunickiego 116 lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie formatu A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – specjalista ds. kadr w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublinie ” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.sp1.lublin.eu) oraz na tablicy informacyjnej w Szkole.

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej to 31 sierpnia 2018 r. godzina 11.00.

Ogłoszenie o naborze opublikowano w BIP oraz umieszczono na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie w dniu 20 sierpnia 2018 r.

 

Dyrektor
mgr Iwona Pańpuch

 

Klauzula informacyjna

OŚWIADCZENIE

Może Ci się również spodoba