POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM 2018/2019

 1.  Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.
 2. Wnioskodawcą powinien być:
 • rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego;
 • uczeń – jeśli ukończył w chwili składania wniosku 18 lat;
 • w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.

 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 528 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:

 

 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • ciężkiej lub długotrwałej choroby,
 • wielodzietności,
 • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • rodziny niepełnej,
 • zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć. Zdarzenia losowe mogą być spowodowane przez siły przyrody i przez działania ludzi np. Kradzieże, włamania, zniszczenie domu wskutek pożaru czy zalanie wodą, nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu).

 

 Zgodnie z art. 90n ust. 6 ustawy o systemie oświaty wnioski o przyznanie stypendium szkolne składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, jednak ze względu na fakt, iż dzień ten w tym roku wypada w sobotę, kompletnie wypełnione wnioski wraz ze stosownymi załącznikami mogą być przyjmowane do 17 września 2018 r.

Podstawa prawna:  rozdz. 8a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t.Dz.U.2018.1457), Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, stanowiący załącznik do uchwały nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Lub.2014.2572)

Załączniki do pobrania:

Wniosek o przyznanie dla ucznia świadczenia pomocy materialnej 2018

Wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny 2018

Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych 2018

 

 

 

Może Ci się również spodoba