REKRUTACJA DO KLAS I,IV,VII ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Oddziały przedszkolne:

Istotne informacje:
– rekrutacja w tym roku trwa dwa tygodnie od 4 do 15 marca,
– w tym roku Rodzice będą mogli wybrać nie 5 a 7 placówek wychowania przedszkolnego,
– w bieżącym roku szkolnym w pojawi się nowa funkcjonalność:

1) rodzice, którzy we wniosku podali adres poczty elektronicznej za jej pośrednictwem uzyskają informacje zwrotną dotyczącą akceptacji (w przypadku poprawnego wypełnienia) wniosku, bądź o jego odrzucenia;
2) rodzice, którzy we wniosku podali adres poczty elektronicznej za jej pośrednictwem uzyskają powiadomienie dotyczące zakwalifikowania bądź niezakwalifikowania dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej;
3) rodzice, którzy we wniosku podali adres poczty elektronicznej za jej pośrednictwem będą mieli możliwości potwierdzenia woli przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego.
Jeżeli Rodzic nie podał adresu poczty elektronicznej potwierdzenie woli musi złożyć osobiście w placówce.
Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 stycznia 2019 r. –  skan obwieszczenia 2019

 harmonogram czynności – rekrutacja

Szkoła Podstawowa: klasy I

  1. Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem

Termin: od 4 marca 2019 r. do 15 marca 2019 r.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia.

Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły podstawowej.
Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do szkoły ogólnodostępnej stosują się do zasad określonych powyżej.

Publikacja list kandydatów, którzy zgłosili się do szkoły obwodowej, będzie miała miejsce 22 marca 2019 r. o godz. 12:00.

  1. Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły

Termin: od 25 marca 2019 r., godz. 8:00 do 2 kwietnia 2019 r., godz. 14:00
Rekrutacja na wolne miejsca wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (szczegóły poniżej).

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 4 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00.

Od 4 kwietnia 2019 r. od godz. 12:00 do 9 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00 należy potwierdzić w sekretariacie szkoły chęć podjęcia nauki w klasie I poprzez złożenie dokumentu „Potwierdzenia woli zapisania kandydata do szkoły”.

12 kwietnia 2019 r., o godz. 13:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Uwaga:  Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.

Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny tzn., iż kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły, nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego. /Informacja dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Lublin/.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do KLAS I publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin Zarządzenie PML z dnia 24 stycznia 2019 r.

Szkoła Podstawowa: klasy IV i VII

Termin składania wniosków do 22 marca 2019 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klasy IV i VII szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin, powstałych z przekształcenia gimnazjów – Zarządzenie PML 15012019 z dnia 24 stycznia 2019 r.

 

Może Ci się również spodoba