Uroczyste otwarcie pracowni biologicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie

28 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1  w Lublinie odbyło się uroczyste otwarcie pracowni biologicznej sfinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach nagrody w kwocie 35 tysięcy złotych zdobytej przez zespół uczniów w konkursie „25 na piątkę z plusem” zorganizowanym przez WFOŚiGW we współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie. Celem konkursu było podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych postaw i zachowań  dotyczących ochrony środowiska i przyrody, jak i uświadamianie zagrożeń płynących z nieodpowiedzialnego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego.

Uroczystość z udziałem gości: Pani Teresy Misiuk – Lubelskiego Kuratora Oświaty, Pana dr. hab. Grzegorza Grzywaczewskiego – Zastępcy Prezesa Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, ks. Tomasza Kościka reprezentującego Proboszcza Parafii NSJ w Lublinie księdza dr. Waldemara Sądeckiego oraz  Pana Artura Mielniczuka – przewodniczącego Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublinie rozpoczął występ artystyczny o tematyce ekologicznej przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie. Młodzi artyści zaprezentowali bogactwo form – recytację, śpiew solowy, elementy gimnastyki artystycznej, taniec nowoczesny. Następnie odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej ufundowanie wyposażenia sali biologicznej oraz przecięcie wstęgi z udziałem honorowych gości. Z kolei ksiądz Tomasz Kościk dokonał aktu poświęcenia nowej pracowni biologicznej wraz z jej wyposażeniem. W dalszej części uczniowie zaprezentowali  nowe pomoce dydaktyczne oraz możliwości ich wykorzystania w realizacji podstawy programowej oraz wykonali preparaty mikroskopowe i przeprowadzili obserwacje z zastosowaniem nowych urządzeń, doskonaląc umiejętność mikroskopowania.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał Pan Artur Mielniczuk – przewodniczący Rady Rodziców, który złożył w imieniu społeczności szkolnej serdeczne podziękowanie za stworzenie możliwości wzięcia udziału w konkursie oraz ufundowanie nagrody, która pozwoli na atrakcyjne dla uczniów poszerzanie wiedzy biologicznej.

Może Ci się również spodoba