Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista ds. płac

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. płac

Data ogłoszenia: 2019-12-13

Nazwa i adres jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 1
im. ks. Stanisława Konarskiego
w Lublinie
ul. Kunickiego 116
20-436 Lublin

Określenie stanowiska urzędniczego:
Specjalista ds. płac
Liczba lub wymiar etatu: 0,5 wymiaru czasu pracy
Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

Niezbędne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe – kierunek: ekonomia, administracja, zarządzanie, finanse i rachunkowość, prawo lub inne wyższe pod warunkiem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie: administracji, ekonomii, finansów i rachunkowości lub praca min. 3 lata na wskazanym stanowisku,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw
 • publicznych,
 • brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • znajomość aktów prawnych obowiązujących w oświacie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość obsługi komputera (programy Word, Excel, OpenOffice, poczta elektroniczna, Internet).

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • znajomość ustawy Karta Nauczyciela,
 • znajomość ustawy Kodeks Pracy,
 • znajomość podstaw Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność,
 • odpowiedzialność,
 • dyspozycyjność i gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Zakres wykonywanych zadań na  stanowisku:

 • Prowadzenie pełnej dokumentacji wynagrodzeń osobowych przy pomocy programu płacowego.
 • Sporządzanie przelewów wynagrodzeń.
 • Sporządzanie list płac comiesięcznych wynagrodzeń oraz innych list dodatkowych.
 • Sporządzanie kart wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców szkoły.
 • Sporządzanie umów zleceń i umów o dzieło.
 • Terminowe potrącanie  z wynagrodzeń pracowników szkoły bądź zleceniobiorców należności komorniczych, sądowych, należnych składek.
 • Naliczanie i przekazywanie za każdy miesiąc składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na fundusz pracy, składki wypadkowej oraz sporządzanie deklaracji  RCA,RZA,RSA,DRA .
 • Naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji dla Urzędu Skarbowego i informacji podatkowych dla pracowników.
 • Dokonywanie rocznego obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu uzyskanego przez pracowników, którzy złożą odpowiednie oświadczenia.
 • Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych /PIT-y/ dla wszystkich pracowników, terminowe ich przekazywanie pracownikom i Urzędom Skarbowym.
 • Tworzenie zestawień zbiorczych z list płac oraz zestawień księgowania.
 • Terminowe dokonywanie zgłoszeń i wyrejestrowań do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Terminowe przekazywanie do ZUS imiennych raportów miesięcznych z wypłat i imiennych raportów korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i  deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów do ZUS-u online za pośrednictwem programu „Płatnik”.
 • Obliczanie wynagrodzenia chorobowego, zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych (sporządzanie stosownej dokumentacji).
 • Wypisywanie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla odpowiednich urzędów i pracowników.
 • Dokumentowanie dla ZUS przychodów pracowników szkoły w związku z przejściem na rentę lub emeryturę.
 • Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań dotyczących spraw płacowych ( SIO, GUS i inne).
 • Współpracowanie z Główną Księgową przy tworzeniu rocznych planów finansowych szkoły.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
 • i umiejętności (jeśli kandydat takie posiada),
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o braku ograniczeń w korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • klauzula informacyjna dla kandydata – Klauzula informacyjna szkoła pracownicy rekrutacja
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna dla kandydata do pobrania na stronie internetowej Szkoły www.sp1.lublin.eu oraz w wersji papierowej w sekretariacie Szkoły.

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,
 • praca w budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Kunickiego 116,
 • praca w godzinach 9.00 – 13.00,
 • praca w zespole,
 • codzienny kontakt telefoniczny.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W listopadzie 2019 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie, ul. Kunickiego 116 lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie formatu A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – specjalista ds. płac w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublinie ” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2019 r. do godziny 8.00.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.sp1.lublin.eu) oraz na tablicy informacyjnej w Szkole.

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej to  23.12.2019 r. godzina 10.30.

Ogłoszenie o naborze opublikowano w BIP oraz umieszczono na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie w dniu  13 grudnia 2019 r.

Dyrektor mgr Iwona Pańpuch

Może Ci się również spodoba