GŁOSUJ NA PROJEKT D-52 BUDŻET OBYWATELSKI! 15.10-28.10.2020 r.

Opis projektu D-52 – PLAC ZABAW PRZY SP1 LUBLIN

 ulotka Budżet Obywatelski SP nr 1 Lublin

znajdziesz go też tutaj: https://lublin.budzet-obywatelski.eu/projekt/95

Szkoła Podstawowa nr 1 w wyniku reformy oświaty została przekształcona z gimnazjum w szkołę podstawową. Od 1 września 2018 r. w placówce funkcjonuje także oddziały przedszkolne oraz klasy 1-3. Wypoczynek i pobyt dzieci na świeżym powietrzu, zabawa i rozrywka oraz wspieranie aktywności dziecka są jednym z głównych zadań szkoły. Spełnienie tych zadań będzie możliwe poprzez powstanie przyszkolnego placu zabaw. Wokół szkoły znajdują się obszerne wolne tereny spełniające dogodne warunki do stworzenia nowoczesnego placu zabaw, który umożliwiłby realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej, programu Szkoła Promująca Zdrowie, Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły oraz spełniłby oczekiwania dzieci i rodziców w zakresie rekreacji i pobytu na świeżym powietrzu, a także umożliwił naukę poprzez zabawę i sport. Realizacja tego zadania niewątpliwie stanie się kolejnym atutem SP nr 1 zachęcającym do wyboru tej szkoły. Projekt przewiduje ogrodzenie wydzielonego terenu, przygotowanie bezpiecznego podłoża oraz zakup i montaż elementów zabawowych i rekreacyjnych dla strefy placu. Powyższe zadanie jest obecnie jedną z najpilniejszych potrzeb szkoły. Dodatkowo projekt przewiduje na terenie szkoły zakup i montaż dodatkowych elementów małej architektury (stojaki na rowery, ławki) oraz wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów, wykonanie nowych rabat kwiatowych.

Integralną częścią projektu jest rewitalizacja terenu wokół posesji szkoły, w pasie drogowym ulic: Krańcowej. Morsztynów, Reymonta. Elementami składowymi rewitalizacji będą:
– pielęgnacja trawników, w tym uzupełnienie miejsc pozbawionych trawy,
– pielęgnacja i leczenie istniejącego drzewostanu oraz uzupełnienie nasadzeń drzew,
– nowe nasadzenia kompozycji krzewów i kwiatów w gruncie w formie rabat, a także nasadzenia w donicach lub skrzyniach,
– mała architektura, np. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne itp.,
– naprawa nawierzchni jezdni i chodników, w szczególności chodnika wzdłuż ul. Krańcowej od strony szkoły,
– utworzenie tzw. „skweru kieszeniowego” między budynkiem szkoły a budynkiem pod numerem Kunickiego 116, między ul. Kunickiego a zakończeniem ul. Krańcowej (kontynuacja „skwerów kieszeniowych”, które zostały już zrealizowane wzdłuż ul. Kunickiego).
W załączeniu do projektu przykładowe sposoby zagospodarowania rabat wzdłuż ulic oraz „skweru kieszeniowego”.

Realizacja projektu w sposób istotny wpłynie na poprawę jakości przestrzeni publicznej dzielnicy Dziesiąta, poprawi estetykę i nada nowe funkcje terenom wskazanym w projekcie, a także stworzy mieszkańcom dzielnicy Dziesiąta (w tym uczniom Szkoły Podstawowej nr 1) nowe możliwości edukacji, wypoczynku i zagospodarowania wolnego czasu. Część projektu dotycząca rewitalizacji otoczenia szkoły ma za zadanie doprowadzić do uporządkowania zaniedbanego i zdegradowanego odcinka ul. Krańcowej znajdującej się na terenie dzielnicy Dziesiąta.

Jak głosować?

Głosowanie w dniach 15.10.2020 r. – 28.10.2020 r., o którym mowa, przeprowadza się poprzez:

  1. osobiste złożenie karty do głosowania w wyznaczonych punktach do głosowania; (wzór karty możesz pobrać tutaj – karta_do_glosowania) – lista punktów do głosowania podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin.
  2. osobiste wypełnienie elektronicznej wersji karty do głosowania dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin, po uprzedniej rejestracji z użyciem jako potwierdzenia numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail. Maksymalna ilość rejestracji z użyciem jednego numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail wynosi 5. (strona logowania: https://lublin.budzet-obywatelski.eu/projekt/95  -> prawy górny róg -> niebieski przycisk zaloguj)

Mieszkaniec na karcie lub elektronicznym systemie do głosowania musi podać imię, nazwisko, 4 ostatnie cyfry z nr PESEL lub 4 ostatnie cyfry z innego dokumentu tożsamości, a na karcie papierowej złożyć własnoręczny podpis.

Osoby głosujące na kartach do głosowania dokonują wyboru maksymalnie 2 projektów dzielnicowych i maksymalnie 2 projektów ogólnomiejskich.

Może Ci się również spodoba