„KANGUREK MATEMATYCZNY” I „Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT” – PROPOZYCJE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA KLASY III A

„Kangurek matematyczny” to zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia matematyczne i logiczne myślenie uczniów klasy 3 a.

Głównym celem zajęć jest ukazanie sposobu na ciekawe i twórcze wykorzystanie czasu wolnego, rozbudzenie oraz rozwijanie zainteresowań matematycznych, opanowanie nowoczesnych technik pracy umysłowej i pracy nad twórczym rozwiązywaniem problemów, przygotowanie do Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny – Maluch, a także pokazanie, że matematyka wcale nie musi być nudna i że ucząc się jej, można  się dobrze bawić.

Uczniowie uczestniczący w zajęciach „Kangurka matematycznego” będą mogli rozwijać swoje zainteresowania matematyczne, będą ćwiczyli czytanie ze zrozumieniem, rozwiązywanie łamigłówek matematycznych i ciekawych zadań wymagających koncentracji uwagi, spostrzegawczości, pamięci oraz logicznego myślenia. Podczas zajęć obejmujących zakres materiału wykraczającego poza podstawę programową, a uwzględniający indywidualne zainteresowania uczniów, będzie panować przyjazna atmosfera, zastosowane zostaną interesujące oraz inspirujące formy i metody pracy. Wszystkie te czynniki będą sprzyjać wzmożonej aktywności uczniów i rozbudzać ich pasję poznawczą.

Na zajęciach obowiązuje zasada: myśl i próbuj rozwiązać zadanie.  Jeśli popełnisz błąd, to nic się nie stanie, bo:

– dobre rozwiązanie, to szybkie zwycięstwo;

– niepoprawna odpowiedź to jedynie początkowy wybór błędnej drogi, ale  jednocześnie krok w tym kierunku, żeby znaleźć poprawne rozwiązanie.

Zajęcia dla chętnych uczniów z klasy 3a będą odbywały się w poniedziałki co 2 tygodnie, w godz. 12.30-13.15, sala nr 30

 

Zajęcia pozalekcyjne „ Z ortografią i gramatyką za pan brat” dla uczniów klasy 3a

           Nieodzownym składnikiem wykształcenia współczesnego człowieka jest wysoki poziom umiejętności posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie. Dlatego jednym z podstawowych zadań szkoły jest nauczenie dzieci poprawnego mówienia i pisania. Integralną częścią procesu poprawnego pisania jest opanowanie ortografii, a także gramatyki języka polskiego. Umiejętność tę kształtuje się poprzez systematyczną, planową i wytrwałą pracę z uczniami w ciągu całego okresu nauki szkolnej.

Praca nad prawidłowym opanowaniem ortografii i gramatyki wymaga wiele trudu i wysiłku zarówno ze strony ucznia, jak i nauczyciela. Jej skuteczność zależy jednak od wielu czynników, do których należą:
– stopień zaawansowania analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej,
– koordynacja wzrokowo – ruchowa i orientacja przestrzenna,
– koncentracja uwagi, pamięci,
– tempo i technika czytania,
– zdolność logicznego myślenia,
– znajomość zasad ortograficznych i gramatycznych,
– właściwa organizacja i atmosfera pracy.

Nabycie umiejętności poprawnego pisania w toku pierwszych lat nauki szkolnej umożliwia dzieciom zdobywanie wiedzy na kolejnych etapach kształcenia. W klasach młodszych uczniowie mają większe lub mniejsze kłopoty z ortografią oraz opanowaniem treści gramatycznych. Niechętnie wykonują dodatkowe ćwiczenia, które często są dla nich monotonne i nudne, a ortografia wydaje im się bardzo trudna. To właśnie skłoniło mnie do zorganizowania i prowadzenia zajęć „ Z ortografią i gramatyką za pan brat” dla uczniów klasy 3a.

Uczestnictwo w zajęciach umożliwi dzieciom przezwyciężanie trudności w pisaniu, doprowadzi do wyrobienia nawyku ortograficznego oraz wdroży uczniów do samokontroli i samooceny.

Zajęcia dla chętnych uczniów z klasy 3a będą odbywały się w poniedziałki co 2 tygodnie, godz 12.30-13.15 w sali nr 30.

Jolanta Chyćko

Może Ci się również spodoba