REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – ROK SZKOLNY 2021/2022

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Lublin

Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem

Termin: od 1 marca 2021 r. do 12 marca 2021 r.

 • Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia (sposoby składania wniosku zgłoszeniowego poniżej).

Wypełniony wniosek należy wrzucić do urny znajdującej się na parterze Szkoły przy wejściu głównym.

 • Publikacja list kandydatów, którzy zgłosili się do szkoły obwodowej, będzie miała miejsce 19 marca 2021 r. o godz. 12:00.

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły

Termin: od 22 marca 2021 r. do 29 marca 2021 r.

 • Rekrutacja na wolne miejsca wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – przeczytaj o kryteriach (sposoby składania wniosku rekrutacyjnego poniżej).
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 31 marca 2021 r. o godz. 12:00.

Od 31 marca 2021 r. godz. 12.00 do 7 kwietnia 2021 r., godz. 14:00 należy potwierdzić chęć podjęcia nauki w klasie pierwszej poprzez złożenie dokumentu „Potwierdzenia woli zapisania kandydata do szkoły”. W celu potwierdzenia woli podjęcia nauki po zakwalifikowaniu się kandydata do wybranej szkoły należy postąpić analogicznie, jak przy składaniu wniosków (informacja poniżej).

9 kwietnia 2021 r., o godz. 13:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Jeżeli kandydat nie zakwalifikuje się do żadnej z wybranych szkół, rodzic powinien zgłosić się do szkoły obwodowej. Kandydat taki może uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej, która będzie prowadzona od 4 maja 2021 r. do 7 maja 2021 r.

UWAGA:

 • Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny – oznacza to, że kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły, nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego. Informacja ta dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest gmina Lublin.
 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.
 • Kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym ma możliwość wyboru maksymalnie 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku rekrutacyjnym wskazuje w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.
 • Powyższe terminy obowiązują również: dzieci, które ubiegają się o przyjęcie do oddziału sportowego, a także dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego lub oddziału integracyjnego w wybranej szkole podstawowej.

Wnioski zgłoszeniowe i rekrutacyjne dostępne będą na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu w zakładce „aplikacje dla rodziców/kandydatów”, w której należy wybrać zakładkę „elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych”.

Sposoby składania wniosków zgłoszeniowych lub rekrutacyjnych

 • Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do szkoły. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane lub profile zaufane obojga rodziców/opiekunów. W przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.
 • Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:
  • wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru.

Wypełniony wniosek należy wrzucić do urny znajdującej się na parterze Szkoły przy wejściu głównym.

 • wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika szkoły

Może Ci się również spodoba