STYPENDIA – SKŁADANIE WNIOSKÓW

W związku z realizacją zadania dotyczącego pomocy materialnej o charakterze socjalnym, informuję, że w roku szkolnym 2021/2022 wdrożono zintegrowany system informatyczny do obsługi pomocy materialnej.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu STYPENDIA umożliwiającego elektroniczną obsługę stypendiów i zasiłków szkolnych.

W elektronicznym systemie do obsługi stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych przewidziano 3 możliwości złożenia wniosku:

– wypełnienie wniosku w systemie, wydrukowanie go, podpisanie przez wnioskodawcę i złożenie w postaci papierowej w Szkole;

– wypełnienie wniosku w systemie, podpisania go podpisem elektronicznym i złożenie za pośrednictwem platformy ePUAP;

– wypełnienie odręcznie wydrukowanego formularza wniosku i złożenie w szkole do której uczęszcza uczeń, co wymagać będzie wprowadzenia wniosku do systemu przez pracownika Szkoły.

Wnioski należy złożyć na stronie  https://stypendia.edu.lublin.eu po wcześniejszym zarejestrowaniu się.

Podkreślić należy, że system umożliwia autouzupełnienie we wniosku danych (z możliwością edycji) z bazy UONET (dziennik elektroniczny), w zakresie: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia ucznia, w celu ułatwienia wpisywania danych we wniosku i zapewnienie prawidłowości ich zapisu.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w rodzinie którego dochód na osobę nie przekracza 528 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:

  • bezrobocia,
  • niepełnosprawności,
  • ciężkiej lub długotrwałej choroby,
  • wielodzietności,
  • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • alkoholizmu lub narkomanii,
  • rodziny niepełnej,
  • zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć).

W przypadku dodatkowych pytań lub trudności proszę o kontakt z p. Karoliną Soroką – psychologiem szkolnym tel. 81 744 – 46 – 87, email: k.soroka@sp1.lublin.eu

 

Może Ci się również spodoba