OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY ANIMATOR BOISK WIELOFUNKCYJNYCH WYBUDOWANYCH W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO ORLIK”

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego, ul. Kunickiego 116, 20-436 Lublin ogłasza nabór na stanowisko pracy :
Animator boisk wielofunkcyjnych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko Orlik”

WARUNKI PRACY:

Praca w terminie:

1 marca – 30 listopada 2022 roku

Praca w godzinach :

od 16:00 do 21:00 – w dni robocze w okresie roku szkolnego,
od 12:00 do 21:00 – w soboty i niedziele oraz w okresie ferii letnich.

Liczba godzin oraz godziny pracy mogą ulec zmianie w zależności od dofinansowania ze środków Ministerstwa na realizację programu pn. „Lokalny Animator Sportu” i/lub Zarządzenia PML 80/1/2015 z poźn. zm.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla różnych grup społecznych
w godzinach otwarcia Orlika, zgodnie z harmonogramem ujętym w dzienniku zajęć.
organizowanie i prowadzenie zajęć oraz imprez sportowych (co najmniej raz w tygodniu) dla różnych grup społecznych (w tym dla dzieci, młodzieży osób niepełnosprawnych, dorosłych, seniorów oraz dla rodzin);
prowadzenie elektronicznego dziennika zajęć (w przypadku animatorów, którzy nie biorą udziału w projekcie Ministerstwa „Lokalny Animator Sportu” – dziennik powinien być prowadzony w formie papierowej);
umieszczanie aktualnego harmonogramu zajęć na tablicy ogłoszeń umiejscowionej
w widocznym miejscu na Orliku, na stronie internetowej Szkoły oraz na portalu wskazanym przez Wydział Sportu Urzędu Miasta Lublin;
zarejestrowanie profilu animatora na portalu internetowym „Lokalny Animator Sportu” oraz do bieżącego zamieszczania w nim informacji dotyczących funkcjonowania obiektu np.: organizowanych imprez, zajęć (dotyczy animatorów biorących udział w projekcie Ministerstwa „Lokalny Animator Sportu”);
nadzór nad mieniem szkoły i zgłaszanie wszystkich usterek i zniszczeń do dyrektora szkoły.

WYMAGANE DOKUMENTY:

życiorys zawodowy (CV) – opatrzony numerem telefonu kontaktowego lub e – mailem oraz własnoręcznym podpisem,
kopia dokumentów poświadczającej kwalifikacje zawodowe,
program działań sportowo-rekreacyjnych adresowanych do różnych grup społecznych, które kandydat zamierza realizować będąc animatorem, opatrzonego własnoręcznym podpisem,
klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych (wg wzoru zamieszczonego na stronie szkoły).

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Nabór – animator boiska Orlik” w terminie do dnia 13.01.2022 r.

klauzula informacyjna_dla_kandydata – animator wersja SP1

animator_ogłoszenie_2022

Może Ci się również spodoba