INFORMACJE DOT. STYPENDIUM

Informujemy, że do 15 września można składać wnioski o stypendium szkolne, przysługujące uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Lublin znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Dochód w rodzinie nie może przekraczać kwoty 600 zł netto na osobę.

Od roku szkolnego 2021/2022 uruchomiona została aplikacja, która po zalogowaniu przez wnioskodawcę umożliwia składanie wniosków o przyznanie pomocy materialnej, tj. stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.

Korzystając z aplikacji można:

  1. wygenerować formularz wniosku o przyznanie pomocy materialnej, wypełnić wniosek elektronicznie, dołączyć ewentualne załączniki, podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym i przekazać do szkoły za pośrednictwem platformy ePUAP;
  2. wygenerować formularz wniosku, wypełnić elektronicznie, wydrukować i podpisany w postaci papierowej przekazać bezpośrednio do szkoły;
  3. wygenerować formularz wniosku, wydrukować, wypełnić ręcznie i podpisany przekazać do szkoły;
  4. przy składaniu wniosku w postaci elektronicznej i chęci otrzymania odpowiedzi w postaci elektronicznej należy wybrać w aplikacji tę drogę otrzymania odpowiedzi i wskazać adres skrzynki, na która ma być przekazana odpowiedź.

Aplikacja przeznaczona do składania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkujących na terenie Miasta Lublin dostępna jest na stronie: https://stypendia.edu.lublin.eu/login

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium szkolnego znajdują się na stronie https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-ucznia/stypendia-szkolne/

Może Ci się również spodoba