„POKAŻ SWÓJ TALENT”

REGULAMIN III KONKURSU ARTYSTYCZNEGO

Pokaż Swój Talent”

 Szkolnymi koordynatorami III konkursu artystycznego „Pokaż Swój Talent” są Beata Sławińska, Sylwia Robak, Justyna Wiśniewska, Monika Wasilewska, Paulina Mielniczuk, Magdalena Karwat, Katarzyna Stanisławek, Karol Morawski – nauczyciele oddziału przedszkolnego oraz klas 1-8 w Szkole Podstawowej nr 1.

UCZESTNICY KONKURSU

  1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas 1-8 Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie.

  2. W konkursie mogą wziąć udział zarówno pojedyncze osoby, jak i zespoły.

 CELE KONKURSU

a) odkrywanie talentów i wyłonienie najciekawszych osobowości spośród dzieci posiadających różnorodne talenty i umiejętności,

b) rozwijanie potencjału, kreatywności, pasji twórczych i zainteresowań dzieci,

c) rozwijanie umiejętności prezentowania swoich zdolności.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE I KATEGORIE KONKURSOWE

1.Warunkiem udziału w konkursie jest wysłanie nagrania na podany adres e-mail: pokazswojtalentsp1@gmail.com do 28.05.2023 r.

2. Dzieci mogą zaprezentować swoje talenty w następujących kategoriach:

a) muzyka/śpiew (a’capella lub z podkładem muzycznym),

b) prezentacja umiejętności gry na dowolnym instrumencie,

c) taniec,

d) prezentacja pracy plastycznej (rysunek, malarstwo),

e) gimnastyka artystyczna, akrobatyka, żonglerka,

f) recytacja,

g) występ aktorski, kabaret,

h) inne rodzaje umiejętności artystycznych, sportowych lub naukowych, które można zaprezentować.

3. W ramach poszczególnych wyżej wymienionych kategorii występy, czy prace konkursowe muszą spełniać poniższe wymagania:

a) w przypadku prezentacji z wykorzystaniem muzyki jako podkładu należy zapewnić ścieżkę dźwiękową we własnym zakresie, czas trwania prezentacji nie może przekraczać 5 minut, przy czym uczestnicy
są zobowiązani wysłać nagranie z prezentacją dziecka na adres e-mail: pokazswojtalentsp1@gmail.com
do dnia 28.05.2023 r.

b) Samodzielnie wykonane prace plastyczne, które powinny być na odwrocie opatrzone metryczką
(imię, nazwisko, grupa, tytuł pracy), format i technika wykonania prac jest dowolna, a ocenie podlegać będzie: samodzielność, jakość artystyczna i estetyka wykonania pracy. Prace należy przekazać wychowawcom.

 OCENA WYSTĘPÓW

  1. Ocena występów i prac nastąpi podczas eliminacji na podstawie wyników głosowania jury powołanego przez organizatora w dniu 01.06.2023 r. Trójkę wygrywających finalistów z każdej grupy wiekowej wyłania jury podczas narady, po zakończeniu występów, natomiast wszyscy uczestnicy zostaną zakwalifikowani do grupy utalentowanych dzieci z naszej Szkoły. O wyniku decyduje suma punktów.

  1. Uroczyste  wręczenie dyplomów, nagród i prezentacja zwycięzców, odbędzie się w dniu finału konkursu tj. 06.06.2023 r.

  1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora konkursu.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w III artystycznym konkursie „Pokaż Swój Talent”.

Kontakt: Beata Sławińska 609779397, Sylwia Robak 500403352

Może Ci się również spodoba