Patron Szkoły

Działania edukacyjno – wychowawcze Gimnazjum nr 1

realizujące koncepcje Patrona Szkoły ks. Stanisława Konarskiego

Ideą Gimnazjum im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie jest wychowanie w duchu wartości patriotycznych, które charakteryzuje troska o wysoki poziom nauczania, bezpieczeństwo oraz indywidualne podejście do ucznia. Kadrę pedagogiczną tej szkoły stanowią osoby, które oprócz wiedzy pragną przekazywać uczniom wartości humanizmu poprzez myśl Patrona. Prowadzą więc zintensyfikowany proces wychowania młodych, w myśl pijarskiej zasady: „kształtując i formując serce cnotami, umysł naukami, ciało ćwiczeniami”.

Szkoła, podejmując różnorodne działania, zawsze za cel stawia sobie realizację koncepcji ks. Stanisława Konarskiego. Ma to swoje odzwierciedlenie na trzech równoległych płaszczyznach: patriotyzm, edukacja oraz sport, które Gimnazjum nr 1 w efektywny i spójny sposób realizuje.

Jednym z przykładów tego typu działania może być konferencja pt. „Wychowanie ku szlachetności”, która miała miejsce 8 czerwca 2006 roku. Związany z nią projekt edukacyjny, realizowany w naszej szkole, nosił tytuł: „Szlachetność – cel życia czy błąd życiowy?” Projekt w bezpośredni sposób nawiązywał do następujących słów ks. Konarskiego: „(…) celem wszystkich szkół jest (…) nie tylko rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, lecz przede wszystkim uszlachetnienie serc i dusz (…)”. Uwieńczeniem pracy nad projektem była konferencja, która składała się z trzech części: prezentacji uczniów naszej szkoły, wykładów zaproszonych gości oraz debaty i dyskusji. Scenariusz uroczystości oparty był na motywie wędrówki w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jak pojęcie szlachetności funkcjonuje w literaturze, filozofii, a także codziennym zmaganiu z rzeczywistością. Uczniowie prezentujący projekt skorzystali z różnorodnych form aktywizujących takich jak: wykład uniwersytecki, pokaz multimedialny oraz elementy dramy. Zaproszeni goście mieli okazję rozważać problem szlachetności w procesie wychowawczym młodego człowieka podczas wykładu ks. prof. Mariana Nowaka pt. „Kształtowanie szlachetnych postaw wśród młodzieży” oraz dr Mieczysława Ryby pt. „Wzorce szlachetnych postaw w historii narodu polskiego”. Spotkanie było owocne we wnioski dotyczące kształcenia wśród dzisiejszej młodzieży trwałych szlachetnych postaw zgodnie z ideą Patrona Szkoły.

Drugim interesującym przykładem realizacji koncepcji wychowania ks. Stanisława Konarskiego była zorganizowania 9 maja 2008 roku debata historyczno-filozoficzna pt. „Współczesna myśl naukowa i filozoficzna w świetle dokonań ks. Stanisława Konarskiego, ks. Hugona Kołłątaja i ks. Stanisława Staszica”. Był to projekt przygotowany we współpracy szkół noszących imiona trzech wielkich Polaków i wybitnych umysłów epoki oświecenia. Składał się z dwóch części, z których pierwsza prezentowała postacie będące patronami szkół, a drugą stanowił program artystyczny oparty na poezji i pieśni oświeceniowej. Debata historyczna-filozoficzna była realizacją słów ks. Konarskiego: „Nie przestajemy wpajać w nich szczytnej miłości Ojczyzny”.

Zgodnie ze słowami: „ideał wychowawczy wymaga harmonijnej równowagi sił duchowych i cielesnych a człowiek wykształcony łączy w sobie rozum i siłę” Gimnazjum nr 1 dba również o możliwości rozwoju fizycznego swoich uczniów. Dlatego też 5 października 2011 roku odbyła się uroczystość otwarcia kompleksu boisk przy naszej szkole. Wydarzenie mające charakter sportowy nawiązywało jednak w sposób wyraźny i czytelny do koncepcji głoszonych przez Patrona Szkoły w swej części artystycznej, którą stanowiła przygotowana przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli scenka w salonie oświeceniowym. Scenariusz dramy ukazywał koncepcję ks. Stanisława Konarskiego dotyczącą poszerzenia horyzontów myślenia oraz kształtowania nowoczesnego młodego człowieka na miarę europejską.

Myśl Patrona Szkoły realizowana jest jeszcze w bardzo wielu mniejszych inicjatywach stale obecnych w szkole w postaci corocznych oraz okazjonalnych wydarzeń. Wśród nich należy wymienić: cykliczne organizowany przez bibliotekę naszej szkoły Konkurs Wiedzy o Patronie Gimnazjum nr 1, wszelkie formy inicjatyw teatralnych w sposób bezpośredni realizujące koncepcję dbałego przygotowania do wystąpień przed publicznością oraz pielęgnowania języka ojczystego, jak również liczne akcje charytatywne świadczące o zrozumieniu i wprowadzaniu w czyn słów patrona: „Niech więc młodzież będzie ochocza w szczodrobliwości dla potrzebujących i biednych”.