Pedagog

PEDAGOG mgr Piotr Ruśniak

 GODZINY PRACY PEDAGOGA

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00 12.00 10.00 14.00 9.00 13.00 10.00 14.00 11.00 15.00

Do podstawowych obowiązków pedagoga należy staranne wykonywanie pracy, zgodnie z obowiązującym regulaminem, a  w  szczególności:

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron uczniów;
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz oraz wspieranie rozwoju uczniów;
 3. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 4. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 5. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. Pomoc rodzicom/opiekunom prawnym i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 9. Prowadzenie zajęć i działań z zakresu doradztwa, doskonalenia zawodowego.

Działania wychowawczo-profilaktyczne realizowane w roku szkolnym 2019/20120

Program  „Czyste powietrze wokół nas”

Celem programu jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego poprzez wykształcenie u nich świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. Adresaci – oddziały przedszkolne.

Program  „Moje dziecko idzie do szkoły”

Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców  dzieci w wieku wczesnoszkolnym na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych. Adresaci – oddziały przedszkolne.

Program „Trzymaj Formę!”

Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. Elementami programu są zagadnienia związane z zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia, nadwaga, otyłość). Adresaci – klasa VIa, VIIIa.

Program „Bezpieczna Szkoła”

III Komisariat Policji w Lublinie (cyberprzemoc), działanie: spotkania uczniów z policjantem. Adresaci – wszystkie oddziały.

Program „Jedz z Głową”

Fundacja  Medicover, działania: konkurs plastyczny, przeprowadzenie pomiarów antropometrycznych,zajęcia warsztatowe dla uczniów, szkolenie dla rodziców. Adresaci – klasa IIIa

Program „ Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, działanie: badanie słuchu. Adresaci – uczniowie klas Ia, Ib, Ic.

Program„ Profilaktyka Czerniaka”

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, działanie: zajęcia informacyjno – edukacyjne prowadzone przez wychowawcę lub pielęgniarkę. Adresaci – wszystkie oddziały.

Działania – orientacja zawodowa oddziały VII-VIII  art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy

L.p. Przedmiot/lekcja/metoda/

forma/rodzaj działania

Tematyka działań Termin realizacji Realizatorzy Oddział
1. Lekcje:

Doradztwo zawodowe

1. Wstęp do doradztwa zawodowego.

2. Samopoznanie mocne i słabe strony.

3. Zainteresowania – jak zaplanować przyszłość edukacyjno-zawodową?

4.Moje style uczenia się  i style pracy.

5. Stres – wróg czy przyjaciel – test.

6. Świat zawodów.

7. Kwalifikacje a kompetencje zawodowe – test predyspozycji zawodowych.

8. Rynek pracy.

9.  Praca w grupie jako przykład kompetencji kluczowej

10. Poznajemy zasady komunikacji interpersonalnej.

I półrocze  doradca

zawodowy

klasy 7
2. Lekcje:

Doradztwo zawodowe

1. Szkoła podstawowa i co dalej? Planujemy własną ścieżkę edukacyjno-zawodową.

2. Arkusz samooceny ucznia.

3. Jak długo się uczymy? Edukacja formalna i pozaszkolna.

4. Jak scharakteryzować współczesny rynek pracy?

5. Świat zawodów.

6. Zawody przyszłości.

7. W odpowiedzi na ogłoszenie, czyli redagujemy dokumenty aplikacyjne.

8. Autoprezentacja czyli sztuka przedstawiania samego siebie.

9. Kodeks pracy, poznajemy prawa i obowiazki pracodawcy i pracownika.

10.Przepisy  prawa regulujące rekrutację na rok 2019/2020. Harmonogram, zasady   i przebieg rekrutacji. Zapoznanie z aktualną ofertą  szkół ponadpodstawowych.

II półrocze doradca zawodowy klasy 8

 

Szkolny Klub Wolontariatu

Warto przeczytać

DORADCA ZAWODOWY POLECA

ADHD

Bezpieczeństwo w sieci – materiały informacyjne

Bezpieczny internet

Zostań sieciakiem

Stop cyberprzemocy

Broszura – do the check

Dziecko w sieci

Dziecko w sieci -I

Broszura II

Cyberprzemoc SMML

Prawa autorskie

Przestępczość komputerowa

Przestępstwa w sieci

Uczeń w sieci

10 porad dla rodziców

Umowa o korzystaniu z internetu – wersja I

Umowa o korzystaniu z internetu – wersja II

Cyberprzemoc

 Dopalacze

Przydatne adresy i telefony instytucji oferujących pomoc specjalistyczną: 

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Lublinie, ul Pogodna 54,tel. 81/745 85 52
 • Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin, ul. I Armii Wojska Polskiego 1, tel. 81/532 48 22
 • Centrum Interwencji Kryzysowej ul. Probostwo 6 A, tel. 81/466 55 46, 81/466 55 47, 81/466 5494
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Zakładowa 11 A, tel. 81/533 84 95
 • Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym AGAPE, ul. Bernardyńska 5, tel. 81/534 38 87
 • Poradnia Leczenia Uzależnień, ul. Karłowicza 1, tel. 81/532 29 79
 • Specjalistyczna Poradnia Zawodowa, ul. Magnoliowa 8, tel. 81/747 35 26
 • Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP, ul. Lubomelska 1-3, tel. 81/532 62 56
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie ul. Koryzonowej 2 d 20-137 Lublin 81/466 53 00
 • Sekcja ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPR ul. Głęboka 11 20-612 Lublin 81/466 54 86
 • Zespół Interdyscyplinarny w Lublinie Siedziba Zespołu – Sekcja ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie ul. Głęboka 11    20-612 Lublin 81/466 54 86