Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana -rodzica słuchacza/uczniów danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublinie ul. Kunickiego 116, 20-356 Lublin.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: adres email: bbi@lublin.eu lub pisemnie na adres – ul. Kunickiego 116, 20-356 Lublin.
3. Dane osobowe Pana/i, ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
4. Dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, uzgodnionym z Państwowym Archiwum w Lublinie.
5. Dane osobowe ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych.
6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.
7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

LuIblin 24 maja 2018 r.