ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W DNIACH 25.03.2020 R.-10.04.2020 R.

Organizacja pracy Szkoły w dniach 25.03.2020 r. – 10.04.2020 r. – kształcenie na odległość

Szanowni  Państwo  Rodzice

Znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji prowadzenia nauczania na odległość. Jest to nowa rzeczywistość dla nas wszystkich – Dyrektora, nauczycieli, rodziców i uczniów. Staramy się tak zorganizować nauczanie, aby było atrakcyjne dla ucznia, niezbyt obciążające dla rodzica i satysfakcjonujące dla nauczyciela. Zwracamy uwagę na różne możliwości techniczne, niejednokrotnie brak komputera lub dostępu do internetu, pracujący rodzice, korzystanie z komputera czy laptopa przez rodzeństwo. W związku z tym nie możemy zorganizować kształcenia w określonych godzinach. Wychodzimy jednak z urozmaiconymi propozycjami różnych form kontaktu z uczniami od dziennika elektronicznego, platform edukacyjnych po umówione spotkania klasowe on – line. Będziemy stale doskonalić swoje metody i formy nauki w obecnych warunkach.

Bardzo troszczymy się o Wasze dzieci jak i o Was drodzy Rodzice. Dołożymy wszelkich starań, żeby wzajemnie się wspierać i szukać jak najlepszych rozwiązań. Wszyscy chcemy dobrze wywiązać się z powierzonych nowych obowiązków. Musimy jednak zadbać o ucznia, który nie może być przeciążony, znudzony czy po prostu zmęczony, dlatego  nauczyciele będą ze sobą współpracować, kontrolując ilość zleconych zadań, starając się dostosować je do możliwości dziecka oraz higieny pracy umysłowej.

Nauczyciele będą do Państwa dyspozycji oraz uczniów, zapewniając konsultacje w ustalonej formie i terminie. Dyżury dla uczniów i rodziców pełni także pedagog szkolny w następującym czasie: pon. 9.00 – 12.00, wtorek 10.00 – 14.00, środa 9.00 – 13.00, czwartek 10.00 – 14.00, piątek 11.00 – 15.00. W razie jakichkolwiek trudności, potrzeby rozmowy o obecnej sytuacji, prosimy o kontakt. Osobiście także jestem do Państwa dyspozycji za pośrednictwem dziennika elektronicznego, chętnie odpowiem  na pytania i wszelkie wątpliwości.

Poniżej przedstawiam szczegóły organizacji nauki na odległość w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19:

1. Od dnia 25.03.2020 r. do 10.04.2020 r. w Szkole Podstawowej nr 1 nauczanie prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2. Nauczyciele realizują podstawę programową z pozczególnych przedmiotów nauczania z możliwością weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, aby dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość i uniknąć nadmiernego obciążenia dziecka pracą.

3. Nauczyciele uwzględniają w realizacji podstawy programowej możliwości psychofizyczne uczniów, w tym wynikające z zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

4. Zajęcia mogą być realizowane w szczególności:

1) z wykorzystaniem:

a) materiałów zamieszczanych przez poszczególnych nauczycieli na platformie Microsoft Teams ,

b) materiałów edukacyjnych dostępnych na platformie epodreczniki.pl,

c) materiałów dostępnych na stronach internetowych MEN, CKE,

d) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,

e) innych materiałów wskazanych przez nauczyciela;

2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;

3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem;

4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu.

 5. Potwierdzeniem realizacji poszczególnych zajęć jest wpisanie tematu do dziennika elektronicznego i jego realizacja w wybranej przez nauczyciela formie. Materiały przesyłane uczniom muszą zawierać: temat, cele zajęć, realizację tematu, zadania do wykonania.

6. Nauczyciel pozostaje w stałym kontakcie z uczniami i ich rodzicami w formach z nimi ustalonych.

7. Nauczyciele systematycznie monitorują i sprawdzają wiedzę uczniów oraz postępy w nauce, uwzględniając zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznych.

8. Ocenianiu podlegają wykonane przez uczniów zadania domowe i zlecone prace, mające różnorodną formę w zależności od nauczanego przedmiotu oraz przesłane w wyznaczonym terminie poprzez dostępne komunikatory elektroniczne. Nauczyciele informują na bieżąco rodziców o postępach uczniów w nauce oraz uzyskanych przez nich ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Życzę Państwu dużo zdrowia, wytrwałości i spokoju.

Iwona Pańpuch – Dyrektor SP nr 1 w Lublinie

 

Może Ci się również spodoba