REKRUTACJA DO KLAS I SP1 – HARMONOGRAM

Zarządzenie nr 134/1/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin – treść zarządzenia

Terminy zapisów do klas I szkół podstawowych – rekrutacja 2020/2021

Działanie Termin Opis
Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem od 1 kwietnia 2020 r. do 8 kwietnia 2020 r.
  •  Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły podstawowej.
  •  Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do szkoły ogólnodostępnej stosują się do zasad określonych powyżej.
  • Publikacja list kandydatów, którzy zgłosili się do szkoły obwodowej, będzie miała miejsce 20 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00
Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły od 21 kwietnia 2020 r, godz. 8:00 do 28 kwietnia 2020 r., godz. 14:00
  • Rekrutacja na wolne miejsca wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (przeczytaj o kryteriach).
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 30 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00
Potwierdzenia woli zapisania kandydata do szkoły Od 4 maja 2020 r. godz. 08.00
do 7 maja 2020  r., godz. 14:00
Należy potwierdzić w sekretariacie szkoły chęć podjęcia nauki w klasie I poprzez złożenie dokumentu „Potwierdzenia woli zapisania kandydata do szkoły”
Listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
11 maja 2020 r.,
o godz. 13:00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Uwaga:  Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny – oznacza to kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły, nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego. Informacja ta dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest gmina Lublin.Wnioski zgłoszeniowe i rekrutacyjne będą dostępne są na stronie kandydata: www.rekrutacja.sp.lublin.eu

Nowe kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do szkół podstawowych określa:

Uchwała nr 495/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej – treść uchwały

Obwieszczenie PML – treść

Informacje na stronie UM – szczegóły

Może Ci się również spodoba