INFORMACJA O STYPENDIACH SZKOLNYCH – POMOC MATERIALNA PRZEZNACZONA NA CELE EDUKACYJNE

Drodzy Rodzice! istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego – czyli pomocy materialnej przeznaczonej na cele edukacyjne. Stypendium może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 528 zł netto, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, rodziny niepełnej, zdarzenia losowego. Wymagane druki wniosków, oświadczeń są do pobrania u psychologa szkolnego lub na stronie internetowej Urzędu Miasta. Wnioski...