INFORMACJA O STYPENDIACH SZKOLNYCH – POMOC MATERIALNA PRZEZNACZONA NA CELE EDUKACYJNE

Drodzy Rodzice!

istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego – czyli pomocy materialnej przeznaczonej na cele edukacyjne. Stypendium może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 528 zł netto, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, rodziny niepełnej, zdarzenia losowego.

Wymagane druki wniosków, oświadczeń są do pobrania u psychologa szkolnego lub na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Wnioski należy składać w Szkole do dnia 15 września.

Bliższych informacji udziela psycholog szkolny p. Karolina Soroka tel. 81 744-46-87

Może Ci się również spodoba