NAJPIĘKNIEJSZE TRADYCJE I ZWYCZAJE W KRAJACH DACHL

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie ogłasza II Konkurs Międzyszkolny

„Najpiękniejsze tradycje i zwyczaje w krajach DACHL”

pod Patronatem Honorowym

Goethe-Institut w Warszawie

 Regulamin -> „Najpiękniejsze tradycje i zwyczaje w krajach DACHL”

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych uczących się języka niemieckiego w szkole, w dowolnym wymiarze godzin i dowolnej formie (lekcje, koło zainteresowań itp.).

Cele konkursu:

 1. Zachęcenie uczniów do nauki j. niemieckiego.
 2. Poszerzanie słownictwa z zakresu realioznawstwa niemieckiego obszaru językowego.
 3. Zainteresowanie uczniów kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego.
 4. Kształtowanie umiejętności wyboru i syntezy informacji.

 Konkurs na słowniczek niemiecko – polski:

 1. Plakat format max A4.
 2. Lapbook format max A4.
 3. Mini książka format max A5.
 4. Mini portfolio format max A4

Kryteria oceny:

 1. Samodzielność przygotowania.
 2. Poprawność językowa.
 3. Merytoryczna zawartość pracy.
 4. Zgodność z tematem.
 5. Estetyka i przejrzystość.
 6. Pomysłowość i kreatywność.

Warunki uczestnictwa:
Uczeń może przygotować tylko jedną pracę indywidualnie. Do pracy każdego z uczestników muszą zostać dołączone: Karta zgłoszenia (załącznik nr 1), Zgoda rodzica /opiekuna prawnego autora pracy na uczestnictwo w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na rozpowszechnianie wizerunku (załącznik nr 3), Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na rozpowszechnianie nadesłanej pracy (załącznik nr 4), Klauzula informacyjna dla uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestnika (załącznik nr 5), Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego autora pracy o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu oraz klauzulą informacyjną (załącznik nr 6) – według zamieszczonych wzorów.

Karty zgłoszenia oraz prace uczniów przekazuje tylko i wyłącznie szkoła, która może przesłać dowolną ilość prac.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasa IV-VI i klasa VII-VIII. Prace powinny zostać odpowiednio zabezpieczone na czas transportu oraz podpisane (nazwa szkoły, imię i nazwisko ucznia, klasa).

Prace nie mogą wcześniej być publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Należy je dostarczyć do dnia 20.12.2022 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego ul. Kunickiego 116 20-436 Lublin
z dopiskiem KONKURS „Najpiękniejsze tradycje i zwyczaje w krajach DACHL”

 1. Terminarz konkursu:

              do 20 grudnia 2022 r. – przyjmowanie prac konkursowych

              do 10 stycznia 2023 r. – ogłoszenie wyników konkursu

 1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie (http://sp1.lublin.eu).

We wszystkich sprawach spornych decydujący głos należy do organizatorów konkursu. Prace nadesłane nie podlegają zwrotowi, stają się własnością organizatorów. Laureatów wyłoni Komisja Konkursowa w której skład wejdą nauczyciele SP nr 1 w Lublinie. Członkowie Komisji Konkursowej otrzymają do oceny prace odpowiednio zakodowane. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Adres e-mail do organizatorów konkursu: j.haftaniuk@sp1.lublin.eu Telefon do Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie: 81 744 06 07.

Może Ci się również spodoba