STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendia szkolne to pomoc materialna o charakterze socjalnym.
Procedury w roku szkolnym 2023/2024:
1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w rodzinie którego dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:
– bezrobocia
– niepełnosprawności
– ciężkiej lub długotrwałej choroby
– wielodzietności
– braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych
alkoholizmu, narkomanii
– rodziny niepełnej
– zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane , pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć.
2. Wnioski o przyznanie stypendium powinny być składane przez wnioskodawców w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września br.
3. O stypendium szkolne mogą ubiegać również uczniowie z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24.02 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i spełniają powyższe warunki.
Szczegółowe informacje i druki znajdują się pod adresem: https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-ucznia/stypendia-szkolne/

Termin składania wniosków: do 15 września 2023 r. w gabinecie psychologa szkolnego pokój nr 41.

Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty (Dz.U.2022.2230 t.j.) oraz uchwała nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 roku zmieniająca uchwałę nr 671/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin (Dz.Urz. Woj. Lub. z 2014 roku poz. 2572)

Może Ci się również spodoba