Dostępność

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie.

Data publikacji strony internetowej pod adresem sp1.lublin.eu: 2018-02-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. Zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

2. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Dla strony sp1.lublin.eu przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że: strona internetowa sp1.lublin.eu spełnia wymagania w 93.97%.

Strona internetowa szkoły spełnia wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karina Kołbuś, adres poczty elektronicznej k.kolbus@sp1.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 817440607. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie przy ulicy Władysława Kunickiego 116, 20-436 Lublin zlokalizowana jest w dzielnicy Dziesiąta. Dojazd do szkoły od ulicy Reymonta i Morsztynów. Dojazd MPK – przystanki obustronne na ulicy Kunickiego i Dywizjonu 303. Budynek Szkoły 3 – piętrowy z poddaszem użytkowym.

Szkoła posiada siedem wyjść ewakuacyjnych. Wszystkie wyjścia drożne, nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Teren Szkoły ogrodzony, ogrodzenie nie stwarza zagrożenia dla uczniów, bramy prowadzące do Szkoły (2 szt.) są w odpowiednim stanie technicznym.

Nawierzchnia dróg, parkingów i ciągów pieszych jest równa, ukształtowana odpowiednio – woda opadowa spływa do studzienek kanalizacyjnych.

Przy drzwiach wejściowych znajdują się dzwonki oraz domofon (od strony parkingu). Wejścia do budynku są kontrolowane przez pracowników Szkoły, monitoring oraz pracowników ochrony w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budynku.

Biurko osób dyżurujących wraz z księgą wejść i wyjść znajduje się po lewej stronie przy głównym wejściu do Szkoły.

Przestrzeń komunikacyjna na parterze budynku posiada barierę w postaci zróżnicowania poziomu korytarza. W pozostałych przestrzeniach poziomych (I piętro, II piętro, III piętro) brak barier – korytarze na jednym poziomie. Komunikację pionową w budynku stanowi podwójna klatka schodowa – brak windy.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Szkole nie ma pętli indukcyjnych.

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.