Projekt SzOK

SzOK – Szkolni Odkrywcy Kariery

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty, 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług.

Lublin: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z

zakresu indywidualnego doradztwa psychologicznego z uczniami Gimnazjum nr 1

w ramach projektu „SzOK – Szkolni Odkrywcy Kariery”

Data zamieszczenia: 18.10.2010 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gimnazjum nr 1, 20-436 Lublin, ul. Kunickiego 116 (tel.,fax) 81-744-06-07

· Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp1.lublin.eu/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu indywidualnego doradztwa psychologicznego z uczniami Gimnazjum nr 1 w ramach projektu „SzOK- Szkolni Odkrywcy Kariery”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć z indywidualnego doradztwa psychologicznego w ramach projektu „SzOK – Szkolni Odkrywcy Kariery”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – V części:

– Część I – przeprowadzenie 360 godzin zajęć z indywidualnego doradztwa psychologicznego w okresie od listopada 2010 r. do czerwca 2011 r.

– Część II – przeprowadzenie 360 godzin zajęć z indywidualnego doradztwa psychologicznego w okresie od listopada 2010 r. do czerwca 2011 r.

– Część III – przeprowadzenie 360 godzin zajęć z indywidualnego doradztwa psychologicznego w okresie od listopada 2010 r. do czerwca 2011 r.

– Część IV – przeprowadzenie 360 godzin zajęć z indywidualnego doradztwa psychologicznego w okresie od listopada 2010 r. do czerwca 2011 r.

– Część V – przeprowadzenie 360 godzin zajęć z indywidualnego doradztwa psychologicznego w okresie od listopada 2010 r. do czerwca 2011 r. Czas i miejsce wykonywanych czynności, których dotyczy zamówienie, wyznacza Dyrektor Szkoły.

Zakres zamówienia obejmuje:

1) prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla dzieci i ich rodziców, udzielanie wsparcia psychologicznego w zakresie odkrywania własnych uzdolnień i predyspozycji, wspieranie uczniów w pobudzaniu aktywności społecznej oraz zawodowej,

2) rozpoznawanie mocnych i słabych stron uczestników oraz tworzenie indywidualnych planów rozwoju psycho-edukacyjnego uczestników,

3) dokumentowanie własnej pracy poprzez prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu, w szczególności miesięcznych harmonogramów zajęć, dzienników zajęć oraz list obecności uczestników wsparcia,

4) Zamawiający wymaga wykonania zamówienia siłami własnymi.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.41.00.00-1, 85.12.12.70-6

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

01.11.2010 r. – 31.06.2011 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie ma wymogu składania wadium przez Wykonawców.

III.2) ZALICZKI

· Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

· Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy:w zakresie warunku określonego w pkt 5.1.3. wykażą dysponowanie osobą/ami posiadającą/ymi tytuł mgr psychologii tj. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

· oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.

1 ustawy, należy przedłożyć:

· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

· aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.

2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).

3. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wykonawca – w przypadku osób fizycznych.

4. W sytuacji, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w III.4.3), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

· 1 – Cena – 100%

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:

1.1. zmiana kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto za wykonanie zamówienia.

1.2. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy umowy w określonym pierwotnie terminie.

2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne są na następujących warunkach:

ad pkt 1) — kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT;

ad pkt 2) — zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia — o okres działania siły wyższej oraz potrzeby usunięcia skutków tego działania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Gimnazjum nr 1, 20-436 Lublin, ul. Kunickiego 116

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

25.10.2010

IV.4.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

1. Projekt „SzOK – Szkolni Odkrywcy Kariery” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

2.1. W zakresie przedmiotu zamówienia: – Dyrektor Gimnazjum nr 1 – mgr Izabella Maciejewska

2.2. W zakresie procedury: mgr Piotr Ruśniak

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone nasfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie o zamówieniu Czytaj

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Czytaj

załącznik 1

Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Pobierz

załącznik 2

Wzór oświadczenia o dysponowaniu osobami z uprawnieniami Pobierz

załącznik 3

Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Pobierz

załącznik 4

Oświadczenie Prawo zamówień publicznych Pobierz

załącznik 5

Wzór formularza zgłoszeniowego 1 Pobierz

załącznik 5

Wzór formularza zgłoszeniowego 2 Pobierz

załącznik 5

Wzór formularza zgłoszeniowego 3 Pobierz

załącznik 5

Wzór formularza zgłoszeniowego 4 Pobierz

załącznik 5

Wzór formularza zgłoszeniowego 5 Pobierz

załącznik 6

Wzór umowy Pobierz

Wyniki przetargu

Gimnazjum nr 1 w Lublinie ul. Kunickiego 116, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp)
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu indywidualnego doradztwa psychologicznego z uczniami Gimnazjum nr 1 ramach projektu „SzOK- Szkolni Odkrywcy Kariery”, w dniu 28.10.2010 r. wybrano na realizatora zamówienia:

 

I CZĘŚĆ- Pan/i Elżbieta Znój – Daciuk

Oferta ww. wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w pkt 13.1 SIWZ i w ocenie przyznano mu łącznie 100 punktów.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją

Lp.

Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i dokładny adres wykonawców

Liczba uzyskanych punktów w kryterium CENA

1

2

3

  1.  

Katarzyna Flis

64,28pt.

2

Mateusz Łukasik

83,33pt.

3

Agnieszka Krzysztofiak

77,58pt.

4

Justyna Tokajuk

83,33pt.

5

Ewa Pomarańska

51,42pt.

6

Elżbieta Znój – Daciuk

100pt.

 

II  CZĘŚĆ- Pan/i  Mateusz Łukasik

Oferta ww. wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w pkt 13.1 SIWZ
i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów.

 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją

Lp.

Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i dokładny adres wykonawców

Liczba uzyskanych punktów w kryterium CENA

1

2

3

1

Katarzyna Flis

61,53pt.

2

Mateusz Łukasik

74,07pt.

3

Agnieszka Krzysztofiak

61,53pt.

4

Justyna Tokajuk

————–

5

Ewa Pomarańska

100pt.

6

Elżbieta Znój – Daciuk

88,88pt.

 

III CZĘŚĆ- Pan/i Ewa Pomarańska

Oferta ww. wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w pkt 13.1 SIWZ
i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją

Lp.

Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i dokładny adres wykonawców

Liczba uzyskanych punktów w kryterium CENA

1

2

3

1

Katarzyna Flis

71,66pt.

2

Mateusz Łukasik

————-

3

Agnieszka Krzysztofiak

65,15pt.

4

Justyna Tokajuk

————–

5

Ewa Pomarańska

100pt.

6

Elżbieta Znój – Daciuk

95,55pt

 

IV CZĘŚĆ- Pan/i Elżbieta Znój – Daciuk

Oferta ww. wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w pkt 13.1 SIWZ
i w ocenie przyznano mu łącznie 100 punktów.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją

Lp.

Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i dokładny adres wykonawców

Liczba uzyskanych punktów w kryterium CENA

1

2

3

1

Katarzyna Flis

80pt

2

Mateusz Łukasik

————-

3

Agnieszka Krzysztofiak

67,16pt.

4

Justyna Tokajuk

————-

5

Ewa Pomarańska

97,82pt.

6

Elżbieta Znój – Daciuk

100pt.

 

 

V CZĘŚĆ- Pan/i Katarzyna Flis

Oferta ww. wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w pkt 13.1 SIWZ
i w ocenie przyznano mu łącznie 100 punktów.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją

Lp.

Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i dokładny adres wykonawców

Liczba uzyskanych punktów w kryterium CENA

1

2

3

1

Katarzyna Flis

100pt.

2

Mateusz Łukasik

—————

3

Agnieszka Krzysztofiak

66,17pt.

4

Justyna Tokajuk

—————

5

Ewa Pomarańska

93,75pt.

6

Elżbieta Znój – Daciuk

100pt.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.41.00.00-1, 85.12.12.70-6

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

01.11.2010 r. – 31.06.2011 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie ma wymogu składania wadium przez Wykonawców.

III.2) ZALICZKI

· Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

· Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy:w zakresie warunku określonego w pkt 5.1.3. wykażą dysponowanie osobą/ami posiadającą/ymi tytuł mgr psychologii tj. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

· oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.