Klub Młodego Aktora

KLUB MŁODEGO AKTORA

Autor: Iwona Pańpuch, nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum nr 1

Klub Młodego Aktora działa w Gimnazjum nr 1 działa od początku istnienia szkoły. Uczestnicy koła spotykają się raz w tygodniu, by zgłębiać tajniki warsztatu aktorskiego i doskonalić własne umiejętności. Pracują nad poprawną dykcją, wyrazistością wymowy i modulacją głosu, przygotowując interpretacje głosowe różnych tekstów. Dużo uwagi poświęcają także ruchowi scenicznemu, mimice, gestykulacji. Młodzież z zainteresowaniem uczestniczy w prezentacjach scenicznych zróżnicowanych pod względem formy i treści . Są to inscenizacje teatralne, montaże słowno – muzyczne, programy kabaretowe, wieczory poezji. Występy artystyczne młodych aktorów uświetniają uroczystości szkolne i lokalne, spotkania z rodzicami, nauczycielami, rówieśnikami. Mogą się oni poszczycić wieloma osiągnięciami w konkursach recytatorskich i przeglądach teatralnych (I miejsce i wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie „Korowód bohaterów literackich utworów Juliusza Słowackiego”, wyróżnienia w III Jesiennym Konkursie Recytatorskim „Krajobrazy”, VII Międzyszkolnym Konkursie Poezji K. I. Gałczyńskiego, II miejsce i Nagroda Specjalna Jury w Artystycznych Prezentacjach Szkół – Dom Kultury Kolejarza, wyróżnienie w Międzyszkolnym Przeglądzie Teatrzyków Ekologicznych itp., ).

Zajęcia pozwalają uczniom na rozwijanie własnych talentów i pasji, przezwyciężanie tremy związanej z występami publicznymi, rozbudzenie wrażliwości na piękno języka poetyckiego i zbudowanie poczucia własnej wartości. Młodzież z sympatią wypowiada się na temat swojej pracy w klubie:

,,Na zajęciach teatralnych nauczyłam się wielu ciekawych rzeczy. Poznałam piękno języka i niezwykłość wyrażania odczuć na scenie.”

,,Udział w zajęciach dał mi możliwość rozwijania zainteresowań, sprawdzenia się na scenie i przełamania barier związanych z tremą.”

  Koło ma także pozytywny wpływ na właściwe wychowanie młodego pokolenia zgodne z misją i wizją naszego Gimnazjum. Uczy systematyczności, wrażliwości, odpowiedzialności, sumienności, cierpliwości, otwartości, szacunku do kultury i pracy drugiego człowieka, kształtuje dobre obyczaje. Jest także atrakcyjną formą spędzania przez młodzież wolnego czasu i antidotum na zagrożenia ze strony współczesnej cywilizacji, które mogą stać się poważnym problemem dla młodego człowieka, nie znajdującego odpowiedniej rozrywki i możliwości samorealizacji. Podkreślają to wielokrotnie także rodzice naszych aktorów, którzy z dumą uczestniczą w przygotowaniach programów artystycznych i występach młodzieży. Debiutujący aktorzy realizują swoje marzenia o pracy scenicznej, kontaktują się z twórcami kultury i jej dziełami przez uczestnictwo w spektaklach teatralnych, spotkaniach z aktorami. Działalność ta wyposaża uczniów w umiejętności i cechy, które czynią z nich osoby twórcze i ambitne, umiejące z równym powodzeniem realizować zadania indywidualnie, jak i zespołowo. Wysoko cenią więzi wytworzone podczas wspólnego wysiłku twórczego. Cechuje ich odwaga i większa niż rówieśników odporność na stres. Młodzieńcza przygoda z teatrem zapewne zaowocuje w przyszłości rozwojem cech charakteru niezwykle przydatnych w życiu, a być może zadecyduje o wyborze dalszej drogi kształcenia.

Na uwagę zasługuje tegoroczna praca klubu ze względu na realizację przeze mnie autorskiego programu „Ty też możesz zostać aktorem”. Elementy edukacji teatralnej w nauczaniu języka polskiego w gimnazjum” oraz nawiązanie przez szkołę współpracy z aktorem Teatru im. J. Osterwy w Lublinie. Realizacja treści programowych znacznie poszerzyła wiedzę uczniów i pozwoliła na zrozumienie istoty teatru i pracy aktora. Dzięki temu zwiększyła się profesjonalność pracy młodzieży, a konsultacje z zawodowym aktorem wniosły wiele ambitnych propozycji repertuarowych i podniosły rangę przedsięwzięć. Młodzież przygotowała i zaprezentowała inscenizację „Opowieści wigilijnej” na podstawie opowiadania K. Dickensa (rok szkolny 2005/2006). Premiera została przyjęta z wielkim uznaniem przez społeczność szkolną i przyniosła młodzieży wiele radości płynącej z pracy nad tym przedsięwzięciem. Następnie młodzież przygotowała do wystawienia na szkolnej scenie „ Zemstę” Aleksandra Fredry (rok szkolny 2006/2007).

Obecnie uczestnicy koła przygotowują prezentację „Skąpca” Moliera (rok szkolny 2007/2008).