Regulamin uczestnictwa w projekcie

 Program „Comenius – Partnerskie Projekty szkół’

Regulamin uczestnictwa w projekcie

„Up beyond the sky” „W górę – ku niebu”

Umowa: 2012-1-TR1-COM06-36972 2

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

1.Projekt realizowany jest w Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie w okresie od 01. 08. 2012 r. do 31. 07. 2014 r.

2.Projekt realizowany jest ze środkow Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius. Szkoła uzyskała dofinansowanie w kwocie 20 000 euro.

3.Celem tego projektu jest ukazanie uczniom znaczenia wszechświata w ich życiu, rozwijanie ich wiedzy z dziedziny fizyki, matematyki oraz astronomii, doskonalenie kompetencji informatycznych.

Poprzez wymianę i współpracę międzynarodową uczniowie oraz nauczyciele będą mieli możliwość udoskonalenia umiejętności językowych, poszerzenia wiedzy o rożnorodności kulturowej i językowej Europy oraz zrozumienia jej wartości. Realizacja projektu ma pomóc młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

4. Projekt przewiduje współpracę uczniów i nauczycieli szkół partnerskich tj.: Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie, Polska

Dugrallar Ilkogretim Okulu, Turcja

OBS De Bongerd, Holandia

OBS Kleyenburg, Holandia

Direzione Didattica Statale Tarquinia, Włochy

Ist. Comp. Don Minzoni, Włochy

YGOL YSBYTY IFAN, Wielka Brytania

5. Projekt przewiduje wyjazdy zagraniczne uczniów i nauczycieli Gimnazjum nr 1 im. ks. St. Konarskiego w Lublinie
oraz wizytę uczniów i nauczycieli szkół partnerskich w Polsce.

6.Językiem roboczym projektu jest język angielski.

7.Szczegołówe cele projektu, zaplanowane działania i przewidywane rezultaty znajdują się w załączniku 1 (Informacja na temat projektu „Up beyond the sky”).

 

ZASADY REKRUTACJI:

 

1. Rekrutacja rozpoczyna się 17 września 2012 roku i trwa do 31 października 2012r.

2. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniow do udziału w projekcie: a. Motywacja ucznia do udziału w projekcie

b. Zadeklarowanie uczestniczenia w projekcie przez cały okres jego realizacji.

3. Rodzice ucznia, który spełnia wymienione powyżej kryteria wyraża pisemną zgodę na udziału

dziecka w projekcie i przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami dotyczącymi projektu.

4. Uczeń składa deklarację kandydata u koordynatora projektu.

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

1. Uczestnik zobowiązuje się:

a.Przestrzegać regulaminu uczestnictwa w Projekcie.

b.Uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w ramach Projektu (uczestnictwo w minimum 80% zajęć).

c.Terminowo wykonywać przydzielone w projekcie zadania.

d.Pracować nad doskonaleniem znajomości języka angielskiego.

e.Zachowywać się kulturalnie, podporządkowywać się poleceniom nauczycieli i dbać o dobre imię szkoły.

 

UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

1. Uczestnicy uprawnieni są do:

a.Nieodpłatnego udziału w zajęciach realizowanych w ramach Projektu.

b.Udziału w wyjazdach do szkół partnerskich na zasadach określonych w „Regulaminie wyjazdów.”

 

ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

1. Uczeń ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji potwierdzonego podpisem rodzica lub opiekuna prawnego.

2. W przypadku zakwalifikowania się ucznia na wyjazd do szkoły partnerskiej i rezygnacji z tego wyjazdu, rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.).

 

SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

1.Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W przypadku przekroczenia limitu 20% nieobecności koordynator zastrzega sobie prawo skreślenia ucznia z grona uczestników projektu.

2.Koordynator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w projekcie uczniów naruszających rażąco postanowienie niniejszego regulaminu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności.

2.W przypadkach spornych, nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, a dotyczących udziału w projekcie, decyzję podejmie komisja złożona z przedstawiciela Dyrekcji szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela realizującego projekt.