Regulamin uczestnictwa w wyjazdach

Regulamin uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych projektu „Up beyond the sky” „W górę – ku niebu”

W ramach realizacji projektu ‘Up beyond the sky’ przewiduje się wyjazdy do szkół partnerskich oraz wizytę partnerów zagranicznych w Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH

1.Zgłoszenia uczniów chcących uczestniczyć w wyjeździe zagranicznym przyjmowane są przez

koordynatora projektu.

2.Przy kwalifikacji na wyjazdy uwzględniane będą następujące kryteria:

a.zaangażowanie w zadania realizowane w ramach projektu,

b.znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym codzienną komunikację,

c.ocena z zachowania,

d.opinia wychowawcy.

e.deklaracja przyjęcia ucznia ze szkoły partnerskiej w trakcie jego pobytu w Polsce.

3. W szkole powołany jest zespół rekrutacyjny, który dokona wyboru uczniów biorących udział w wyjeździe. Zespół liczy co najmniej 3 osoby i składa się z przedstawiciela Dyrekcji szkoły, koordynatora oraz co najmniej jednego nauczyciela uczestniczącego w realizacji projektu.

4.Listę uczniów biorących udział w wyjeździe zatwierdza Rada Pedagogiczna.

5.W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy ilość uczniów, którzy mogą wziąć udział w wyjeździe, utworzona zostanie grupa rezerwowa.

6.W przypadku rezygnacji ucznia zakwalifikowanego do wyjazdu, do udziału w wyjeździe zostanie zaproszony uczeń z listy rezerwowej.

7.Niemożność wyłonienia uczestników wyjazdu według określonych powyżej kryteriów spowoduje konieczność przeprowadzenia losowania.

8.Przyjęcie ucznia ze szkoły partnerskiej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do

wyjazdu.

ZASADY UCZESTNICTWA W WYJAZDACH ZAGRANICZNYCH

1.Uczestnicy wyjazdu maja obowiązek posiadać dowód osobisty lub paszport niezbędny do

przekroczenia granicy.

2.Uczniowie zobowiązani są dostarczyć komplet dokumentów (zgoda rodziców na wyjazd, zgoda na udzielenie pomocy medycznej, karta informacyjna itp.) w terminie określonym każdorazowo przez koordynatora.

3.Koszt podróży, ubezpieczenie NW, koszty związane z realizacją projektu zostaną pokryte z funduszy programu Comenius. Uczeń powinien jednak posiadać kieszonkowe na drobne wydatki, które nie mogą zostać rozliczone z dofinansowania.

4.Uczniowie biorący udział w wymianie mieszkają u rodzin goszczących lub w przypadku braku możliwości zapewnienia takiej rodziny w hotelu.

5.Uczniowie biorący udział w wymianie, którzy mieszkają u rodzin goszczących podlegają opiece rodziny goszczącej do momentu spotkania się z opiekunem wycieczki.

6.Uczniowie mieszkający w hotelu podlegają całodobowej opiece opiekunów wycieczki.

7.Każdy uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie stosować się do Regulaminu wycieczek

szkolnych krajowych i zagranicznych.

8. W przypadku rezygnacji z wyjazdu rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.

2. W przypadkach spornych decyzję podejmie komisja złożona z przedstawiciela Dyrekcji szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela realizującego projekt.