Deklaracja dostępności - Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublinie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego
ul. Władysława Kunickiego 116
20-436 Lublin

Data publikacji strony internetowej: 09.01.2024 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09.01.2024 r.

Strona internetowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie jest Zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 09.01.2024 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 09.01.2024 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest specjalista - Katarzyna Bartkiewicz, katarzyna.bartkiewicz@sp1.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 744 06 07. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Teren Szkoły ogrodzony, ogrodzenie nie stwarza zagrożenia dla uczniów, bramy prowadzące do Szkoły (2 szt.) są w odpowiednim stanie technicznym.
  2. Nawierzchnia dróg, parkingów i ciągów pieszych jest równa, ukształtowana odpowiednio – woda opadowa spływa do studzienek kanalizacyjnych.
  3. Szkoła posiada siedem wyjść ewakuacyjnych. Wszystkie wyjścia drożne, nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  4. Przy drzwiach wejściowych znajdują się dzwonki oraz domofon (od strony parkingu). Wejścia do budynku są kontrolowane przez pracowników Szkoły, monitoring oraz pracowników ochrony w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budynku.
  5. Przestrzeń komunikacyjna na parterze budynku posiada barierę w postaci zróżnicowania poziomu korytarza. W pozostałych przestrzeniach poziomych (I piętro, II piętro, III piętro) brak barier – korytarze na jednym poziomie. Komunikację pionową w budynku stanowi podwójna klatka schodowa – brak windy.
  6. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  8. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  9. W Szkole nie ma pętli indukcyjnych.
  10. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Koordynatorzy dostępności

Katarzyna Bartkiewicz - specjalista

Grzegorz Wankiewicz - kierownik gospodarczy